I posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
w dniu 25 stycznia 2023r

II posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbyło się 25 stycznia w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach.

Podczas posiedzenia omówiono:
1/ Przebieg XIX Zjazdu delegatów.
2/ Stan przygotowania dokumentacji Zjazdu do przekazania do Krajowego Rejestru Sądowego.
3/ Podział obowiązków i kompetencji członków Zarządu.
4/ Zamierzenia organizacyjne związane z Zlotem Stowarzyszenia z okazji 60-lecia Harcerskiej Akcji Letniej 5/ Klimczok. 5/ Koncepcja polityki informacyjnej i promocyjnej Stowarzyszenia.

XV Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
16 listopada 2022

16 listopada 2022 roku odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie XV w trwającej kadencji posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stowarzyszenia SRH „Czuwaj” – hm Janusz Woźniak. Uczestniczyli: członkowie Zarządu i zaproszeni goście – przewodniczący organów statutowych i kręgów terenowych SRH oraz Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko i Zastepca Komendantki hm Andrzej Lichota.

Posiedzenie rozpoczęło się od podsumowania XIII Zlotu Stowarzyszenia w Ogrodzieńcu
i na Krępie. Dalsza część poświęcona była przygotowaniom do XIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia. Omówiono:

 • zmiany w Statucie Stowarzyszenia,
 • zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kręgach terenowych,
 • materiały zjazdowe – sprawozdanie z działalności Zarządu i kręgów terenowych
  w kadencji 2017-2022,
 • propozycje programowe na kadencję 2023-2026,
 • przebieg Zjazdu.

Zarząd przyjął dwie uchwały:
– o wyznaczeniu daty XIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia na dzień
10 grudnia 2022

– o ustaleniu minimalnej składki członkowskiej.
Od 1 stycznia 2023 minimalna składka członkowska w SRH „Czuwaj” wynosi
5 złotych
miesięcznie tj. 60 złotych rocznie. W indywidualnych przypadkach Zarząd Kręgu może
wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia o zmniejszenie kwoty składki członkowskiej dla
wskazanej osoby.

29 czerwca 2022

29 czerwca 2022 roku odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie XIV w trwającej kadencji posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stowarzyszenia SRH „Czuwaj” – hm Janusz Woźniak. Uczestniczyli: członkowie Zarządu i zaproszeni goście – przewodniczący organów statutowych i kręgów terenowych SRH oraz Zastępcy Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP hm Aleksandra Lechocka i hm Andrzej Lichota.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się miłym akcentem – życzeniami z okazji 90-tych urodzin Dh hm Mieczysława Brańki. Jubilatowi odczytano laudację, wręczono kwiaty i odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.
W części programowej omówiono:

 • Przygotowania do XIII Zlotu Stowarzyszenia w dniu 3 września 2022 w Ogrodzieńcu, którego myślą przewodnia będzie 60-lecie Harcerskie Akcji Letniej „Zamonit” i jubileusz Studenckiego Kręgu Instruktorskiego Ślaskiej Akademii Medycznej i praca studentów medyków na rzecz społeczeństwa powiatu zawierciańskiego, w tym prowadzenie obozów społeczno-medycznych dla dzieci ze schorzeniami.

 • Zakończenie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kręgach terenowych i przygotowania do Zjazdu Stowarzyszenia.

 • Zastępcy Komendantki Chorągwi przedstawili informacje o Zjeździe ZHP, akcji letniej Chorągwi Ślaskiej ZHP, najbliższych imprezach: uroczystość patriotyczna w Udorzu (10.07), Ogólnopolski Złaz Seniorów ( 16-21.08), Zlot Chorągwi (24.09).

 • W sprawach różnych wskazano na potrzebę dokonania zmian w Statucie SRH „Czuwaj”.

Zarząd Stowarzyszenia przyjął uchwałę o powołaniu Zespołu statutowego do opracowania koniecznych zmian w Statucie Stowarzyszenia.

18 grudnia 2021

XIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w dniu 18 grudnia 2021 roku odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stowarzyszenia SRH „Czuwaj” – hm Janusz Woźniak.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz zaproszeniu goście: przewodniczący kręgów terenowych Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna w pełnym składzie, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego, hm Krzysztof Świderski oraz Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP. Posiedzenie w pierwszej części miało charakter uroczysty – świąteczny, a w drugiej roboczy.

Najpierw nastąpiło uroczyste przekazanie przewodniczącym kręgów terenowych betlejemskiego światełka pokoju, potem życzenia i wigilijna kolacja. Świąteczna atmosfera i wigilijny obiad tradycyjnie kończyły nasze doroczne Zjazdy sprawozdawcze albo sprawozdawczo-wyborcze. W tym roku z powodu pandemii odbyło się tylko posiedzenie Zarządu. Życzeniem wszystkich było, by kolejny rok pozwolił nam wrócić do tradycji.
       

       

W części roboczej przewodniczący kręgów terenowych opowiedzieli o swojej pracy w trudnym pandemicznym czasie, o wydarzeniach w poszczególnych kręgach. Dh Skarbnik hm Tadeusz Ryczek poinformował o finansach Stowarzyszenia, zaś Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Dh hm Henryk Górny o planowanym w roku 2022 Zlocie Stowarzyszenia z okazji 60-lecia Zamonitu i jubileuszu Kręgu Instruktorskiego Śląskiej Akademii Medycznej. Komendantka Choragwi poinformowała o najważniejszych dla śląskich harcerzy wydarzeniach mijającego roku.

30 czerwca 2021

 

W dniu 30 czerwca 2021 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się XII w trwającej kadencji posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”. W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Zarządu i 9 gości, w tym Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko oraz przewodniczący (przedstawiciele) kręgów terenowych.
Zebrani wysłuchali informacji o działaniach kręgów terenowych w okresie od początku 2020 roku do dnia posiedzenia. Odnieśli się do zadań Stowarzyszenia w czasie pandemii i po jej odwołaniu. Wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi o działaniach ZHP, informacji o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, pracach archiwalnych prowadzonych w biurze Stowarzyszenia, informacji o sytuacji finansowej SRH i o szkoleniu informatycznym w zakresie komunikacji zdalnej.
Przyjęto 2 uchwały:
– w sprawie zwołania XIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia(na podstawie przepisu – art. 10 ust. 1 f ustawy o stowarzyszeniach Zjazd zwołany będzie w ciągu 60 dni po odwołaniu stanu epidemii, a decyzje o zwołaniu zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów zarząd pozostawił w gestii zarządów tych kręgów);
– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

17 sierpnia 2020

         W dniu 17 sierpnia 2020 roku odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się X posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” bieżącej kadencji. Ze względu na utrzymujący się stan epidemii, posiedzenie miało nadzwyczajny charakter i w związku z tym w posiedzeniu uczestniczyli tylko członkowie tzw. prezydium Zarządu tj. :

 • Przewodniczący SRH hm Janusz Woźniak
 • Wiceprzewodniczący SRH hm Henryk Górny
 • Wiceprzewodniczący SRH hm Czesław Surma
 • Wiceprzewodniczący SRH hm Andrzej Lichota
 • Skarbnik Stowarzyszenia hm Tadeusz Ryczek
 • Sekretarz Stowarzyszenia hm Elżbieta Tabacka – Wosińska.

Posiedzenie w całości całości poświęcone było sytuacji w Stowarzyszeniu w związku z sytuacją zdrowotną i stanem zagrożenia zdrowia obywateli RP, w tym członków SRH „Czuwaj”. Posiedzeniu przewodniczył hm Janusz Woźniak, który podziękował za uczestnictwo i wyjaśnił powody zwołania posiedzenia Zarządu w zmniejszonym składzie.

        Zebrani w pierwszej kolejności wymienili informacje o poszczególnych kręgach terenowych, stanie zdrowia członków, podejmowanych inicjatywach i działaniach
w związku z kwarantanną i po jaj zakończeniu. Zebrani z zadowoleniem przyjęli informację, że wszyscy członkowie na dzień spotkania byli bezpieczni, w pełni zastosowali się do apelu Przewodniczącego o wstrzymanie się od wszelkich działań w pierwszym okresie pandemii. W czerwcu kilka kręgów podjęło działalność z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.
Następną kwestią była odpowiedź na pytanie – co dalej i jak w tym roku powinna wyglądać działalność Stowarzyszenia jako całości i poszczególnych kręgów terenowych, zwłaszcza w kontekście uchwały programowej Zjazdu Sprawozdawczego z 14 grudnia 2019 roku ( uchwała nr 8). Opierając się na informacjach zebranych podczas licznych rozmów z wszystkimi członkami Zarządu i przewodniczącymi kręgów terenowych oraz w związku z stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ( Dz. U. Poz. 491), a także na podstawie komunikatów rządowych o stanie zakażeń wirusem COVID – 19, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne prezydium zaproponowało przyjęcie uchwały na mocy której:

 1. zawieszona zostanie realizacja uchwały nr 8 Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszania Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” z dnia 14 grudnia 2019 roku,  tzw. uchwały programowej, a w związku z tym nie odbędą się  imprezy programowe przewidziane  na rok bieżący  na szczeblu Stowarzyszenia,  w tym Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy;
 2. realizację uchwały przeniesie na rok 2021,
 3. do decyzji zarządów kręgów terenowych pozostawiona zostanie kwestię bieżącej działalności kręgów – organizacyjnej i programowej, jednak winna ona odbywać się zgodnie z wolą członków kręgów i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

W dyskusji zebrani analizowali możliwość przeprowadzenia Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w grudniu 2020 roku i uznali, że nie jest to wskazane że względu bezpieczeństwa zdrowotnego. Podkreślali też, że wszelka aktywność kręgów winna być podejmowana zgodnie z wolą członków, powinna być oparta na rzetelnej analizie ryzyka i spełniać wszystkie wymogi sanitarne wynikające z przepisów oraz doświadczenia.
Przedmiotowa uchwała dalej procedowana była zdalnie. Wszyscy członkowie Zarządu zapoznani zostali z jej treścią, a w dniu 24 sierpnia zdalnie głosowali za jej przyjęciem.

        W dalszej części posiedzenia zebrani:

 • wysłuchali informacji o wynikach złożonych wniosków grantowych,
 • analizowali potrzebę uzyskania przez Stowarzyszenie statusu redakcji prasowej,
 • dyskutowali o możliwości uzyskania protektoratu Prezydenta RP, co pozwoliłoby na korzystanie
  z programu ROHIS,
 • zapoznali się z stanem finansów Stowarzyszenia,
 • poparli wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego o przyznanie dyplomu w dziedzinie turystyki dla Śląskiej Komendy Chorągwi. Dyplom taki dyplom nadawany jest tylko określonej kategorii raz na 10 lat, a Chorągiew Śląska ZHP jest największym w województwie śląskim organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Zapoznani zostali z warunkami wnioskowania o Medale 100-lecia Niepodległości dla członków Stowarzyszenia.

Uchwała nr 1-2020 Zarządu SRH Czuwaj

13 listopada 2019

13 listopada 2019 roku w ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się X posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia bieżącej kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządy, Przewodniczący Kręgów Terenowych oraz zaproszeni goście, m.in. Komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm Anna Peterko i Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi – hm Jan Piechaczek.
W pierwszym punkcie powiedzenia zebrani wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi o Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP, wydarzeniach w Chorągwi Śląskiej
w okresie od początku września, aż końca roku i w pierwszym kwartale 2020 roku.
Następnie oceniono przebieg XII Zlotu Kręgów terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i kadry instruktorskiej Śląskiej Chorągwi ZHP w dniu 17 sierpnia w Pilicy Zawierciu. W wypowiedziach uczestników posiedzenia podkreślano sprawa organizację, i ciekawy program imprezy.
Dalszą część powiedzenia poświęcono przygotowaniom organizacyjnym i programowym Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszenia w dniu 14 grudnia. Omówiono program, założenia do uchwały programowej na rok 2020 oraz proponowane zmiany w Statucie Stowarzyszenia. Zebrani wysłuchali tez informacji przewodniczących kręgów terenowych o wydarzeniach, jakie mały miejsce w kręgach w okresie od czerwca do dnia powiedzenia.
W sprawach różnych powrócono do kwestii prawidłowości rozliczeń zadań realizowanych
ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów, aktualnego funkcjonowania strony internetowej oraz zasadach korzystania prze zainteresowane kręgi z puli numerów ISBN, będących w dyspozycji Stowarzyszenia. Ponadto zebrani prosili o informacje o planowanym na rok 2020 Ogólnopolskim Złazie Starszyzny Harcerskie, jego organizacji i programie. Informacji tych udzielał hm Andrzej Lichota – Zastępca Komendantki Chorągwi
i Wiceprzewodniczący SRH „Czuwaj”.

26 czerwca 2019

W dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się IX w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Posiedzenie prowadził Przewodniczący – hm Janusz Woźniak.
Zarząd rozpatrywał następujące zagadnienia:
1/ XII Zlot Kręgów terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP w dniu 17 sierpnia w Pilica
i Zawiercie.
2/
Poinformowano szczegółowo z programie i przebiegu Zlotu, ustalono sprawy organizacyjne związane z tą imprezą.
3/ Omówiono udział członków Stowarzyszenia w imprezie patriotycznej w Udorzu w dniu 7 lipca 2019 roku.
Informację o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi i związku Harcerstwa Polskiego przekazał dh hm Andrzej Lichota.
W sprawach różnych hm Czesław Surma przedstawił potrzeby zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz założenia zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej
w Stowarzyszeniu, a hm Elżbieta Tabacka omówiła zagadnienia gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z grantów i problemy rozliczania grantów.
Po posiedzeniu Zarządu, dla zainteresowanych odbyło się szkolenie z zagadnień związanych z rozliczaniem grantów.

27 marca 2019

VIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” odbyło się dokładnie w dniu 15 urodzin Stowarzyszenia. Zatem było uroczyście. Przybyli goście: Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Anne Peterko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi hm Andrzej Żurek, przewodniczący Sądu Harcerskiego hm Lesław Gajda, Zastępcy Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP Dyrektor Ośrodka Harcerskiego dh hm Andrzej Lichota i dh hm Aleksandra Lechicka, przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi dh Jan Piechaczek. Jak zawsze w posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Kręgów Terenowych Stowarzyszenia oraz w pełnych składach Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński. 

Był urodzinowy tort, listy gratulacyjne Naczelniczki ZHP dh hm Anny Nowosad i Komendantki Chorągwi Śląskiej hm Anny Peterko. Były wspomnienia, przypomnienie genezy powstania Stowarzyszania i prezentacja naszej 15-letniej działalności i dorobku.
W części roboczej Dh hm Czesław Surma przedstawił stan przygotowań do XII Zlotu Kręgów Terenowych Stowarzyszenia i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP.
Przyjęto 2 uchwały: Uchwałę z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
i uchwałę o powołaniu Kręgu Terenowego Stowarzyszenia w Knurowie.

5 listopada 2018

5 listopada 2018 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie zebrał się Zarząd Stowarzyszenia na swoim VII pojedzeniu w bieżącej kadencji.
W posiedzeniu uczestniczyli też zaproszeni goście: Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko, zastępca Komendanta Chorągwi dh hm Andrzej Lichota, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SRH oraz Przewodniczący kręgów terenowych Stowarzyszenia.
Zarząd:
– dokonał oceny prze biegu Zlotu kręgów terenowych Stowarzyszenia i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP w dniu 1 września 2018 roku w gminie Janów na Jurze
Krakowsko-Częstochowskie,
– przyjął założenia programowo organizacyjne Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszenia w dniu 15 grudnia 2018 roku,
– przyjął założenia organizacji jubileuszu XV-lecia SRH „Czuwaj”,
– przyjął 4 uchwały:
   1/  w sprawie przekazania Komendzie Chorągwi Śląskiej ZHP kwoty 650 złotych,
2/  w
sprawie przeznaczenia środków finansowych na wsparcie instruktorów SRH „Czuwaj,
   3/  w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Stowarzyszeniu Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
4/  w
 sprawie pomocy finansowej dla Kręgu Terenowego w Zawierciu.
Zebrani wysłuchali ponadto informacji:
 – wysłuchał informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP o przebiegu Zjazdu i wyborze nowych władz Chorągwi,
–  Sekretarza Zarządu SRH „Czuwaj” o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działalność kręgów terenowych i Stowarzyszenia w ramach otwartych
konkursów ofert na realizacje zadań publicznych,
–  Skarbnik a Zarządu SRH „Czuwaj” o grantach uzyskanych w roku 2018.

11 czerwca 2018

VI posiedzenie zarządu SRH „Czuwaj” odbyło się w poniedziałek 11 czerwca 2018 roku, jak zawsze w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.W posiedzeniu uczestniczyło
8 członków Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni gości. Komendę Chorągwi reprezentował Zastępca Komendantki Chorągwi hm Andrzej Lichota. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący hm Janusz Woźniak. Przebiegało ono wg następującego porządku:
Druh Andrzej Lichota opowiedział o imprezach harcerskich na terenie Chorągwi Śląskiej w okresie od kwietnia do końca maja bieżącego roku. M.in. o
1/ Rajdzie św. Jerzego, organizowanym przez Hufiec Gliwice pod patronatem Komendantki Chorągwi,
2/ pielgrzymce seniorów na Jasną Górę,
3/ ogólnopolskiej pielgrzymce Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę,
4/ 55 Wiosennym Spływie Odrzańskim,
5/ 95 –ecie Hufca Wodzisław i 95-lecie Hufca Rydułtowy.
Wiceprzewodniczący SRH „Czuwaj” dh Czesław Surma omówił sprawy organizacyjne i programowe XI Zlotu kręgów Terenowych Stowarzyszenia i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej.
Przedstawiono plan imprez zaplanowanych do końca roku 2018, w tym:
– 8 lipca -patriotyczna impreza związana z akcją AK w Udorzu,
– 6 – 16 sierpnia Zlot ZHP w Gdańsku; dzień regionów 11.08.
– 3 września – XXXV rocznica odsłonięcia Pomnika Harcerek i Harcerzy na katowickim Rynku,
– 22 września Harcerska Impreza Plenerowa,
– 23 września Dzień Seniora,
– 25 listopada Koncert z Okazji 100-lecia ZHP.
Wysłuchano informacji przewodniczących kręgów terenowych o podejmowanych działaniach w okresie od kwietnia do czerwca 2018.
Uczestnikom posiedzenia przedstawione zostały podstawowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych.
W sprawach różnych omówiono także stan wpłat składek członkowskich.
Zarząd przyjął uchwałę o dofinansowaniu harcerskiej akcji letniej kwotą 4000 złotych.

9 kwietnia 2018

W dniu 9 kwietnia 2018 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
Obradom Przewodniczył dh Janusz Woźniak – Przewodniczący SRH „Czuwaj”. Uczestniczyli członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście: Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SRH, przewodniczący kręgów terenowych SRH.
Zarząd ocenił przebieg Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszenia w dniu 16 grudnia 2017 roku, zapoznał się z informacjami o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w kręgach terenowych Stowarzyszenia, omówił szczegółowo „Harmonogram Pracy Zarządu Stowarzyszenia na rok 2018”, wysłuchał informacji Komendantki Chorągwi o wydarzeniach w Chorągwi w okresie od grudnia 2017 roku do końca kwietnia roku bieżącego oraz planowanych do końca 2018 roku. Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudzały przygotowania do Zlotu 100-lecia ZHP w Gdańsku w pierwszej Polowie sierpnia.
Zebranym przedstawione zostały informacje o stanie przygotowań do XI Zlotu kręgów Stowarzyszenia . Zlot odbędzie się w dniu 1 września 2018 roku na terenie Gminy Janów na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Pierwsza część Zlotu będzie odbywała się na terenie kompleksu wypoczynkowego Jurajski Gród w Pasku, gdzie odbędzie się apel, zajęcia programowe, tym m.in. zwiedzanie Parku miniatur zamków jurajskich, występy miejscowego zespołu folklorystycznego „Janowianie” o gromady zuchowej. Potem uczestnicy przemieszcza się do Ośrodka Obozowego Hufca Dąbrowa Górnicza w Janowie, gdzie po posiłku rozpocznie się ognisko poświęcone 100-leciu ZHP i Niepodległości Rzeczpospolite. Zakończenie Zjazdu planowane jest na godzinę 18.00. Do tej pory patronat nad impreza potwierdzili Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza i Wójt Gminy Janów. Ciągle jeszcze trwają uzgodnienia związane z organizacją imprezy i ich wyniki zostaną przekazane na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
W sprawach różnych Skarbnik Stowarzyszenia przedstawił bilans opłacania składek członkowskich za rok 2017.

 

23 października 2017

W dniu 25 maja 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się IV posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”. Oprócz członków Zarządu uczestniczyli w nim zaproszeni goście m.in. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczący
i skarbnicy Kręgów Terenowych Stowarzyszenia.
W trakcie posiedzenia omówiono organizację i przebieg imprez organizowanych w okresie lata: Zlotu Klimczoka w Wapienicy w sobotę
3 czerwca 2017 roku i Zlotu Zamonitu w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Podlesicach i Kostkowicach.
Dyskutowano nad treścią pisma do Prezydentów i burmistrzów miast, w których działają kręgi terenowe Stowarzyszania. Podjęto uchwałę o rozwiązaniu Kręgu Terenowego w Siemianowicach Śląskich. Krąg ten po utworzeniu nie podjął żadnej działalności merytorycznej. Członkowie Zarządu poinformowali o wydarzeniach i imprezach w kręgach terenowych.
Zebrani wysłuchali także informacji o przebiegu Harcerskiej Akcji Letniej Chorągwi Śląskiej ZHP, wydarzeniach i imprezach
u Harcerzy i o przygotowaniach do Zlotu 100 Lecia ZHP w Gdańsku w 2018 roku. Informację tę przedstawił dh hm Andrzej Lichota Zastępca Komendanta Chorągwi.
Na zakończenie posiedzenia odbyło się szkolenie na temat przygotowania oferty w publicznym konkursie na przedsięwzięcia kulturalne ogłaszane przez Prezydentów i Burmistrzów Miasta.

 

25 maja 2017

W dniu 25 maja 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się III posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”. Oprócz członków zarządu uczestniczyli w nim zaproszeni goście m.in. Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczący Kręgów terenowych Stowarzyszenia.
Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do udziału kręgów Stowarzyszenia w Zlocie Klimczoka – 6 czerwca 2017 roku w Wapienicy i Zlocie Zamonitu w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Podlesicach.
Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP poinformowała zebranych o przygotowaniach do akcji letniej, a także o innych wydarzeniach w Chorągwi Śląskiej.
W sprawach różnych członkowie Zarządu podzielili się informacjami o imprezach organizowanych przez kręgi terenowe, poruszono kwestię pozyskiwania środków finansowych oraz potrzebę przygotowania pisma do Prezydentów informującego o funkcjonowaniu kręgu terenowego Stowarzyszenia w poszczególnych miastach.
Zarząd przyjął uchwałę o dofinansowaniu kwota 4 tysiące złotych letniego wypoczynku harcerzy z rodzin o niskich dochodach.

6 marca 2017

W dniu 6 marca 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu wybrani w dniu 10 grudnia 2016 roku i zaproszeni goście, wśród których była Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko.
Członkowie Zarządu ocenili przebieg IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia, zapoznali się z przygotowaniami organizacyjnymi najbliższych imprez : Zlotu klimczokowego w czerwcu i Zlotu zamonitowego w sierpniu.
Dyskusję zdominował projekt treści stanowiska Zarządu w sprawie uchwały IV Zjazdu Stowarzyszenia na temat umacniania tradycji harcerskich, a zwłaszcza pamięci o zmarłych instruktorach i harcerzach, naszych poprzednikach. Zarząd zapoznał się także z przebiegiem zebrań sprawozdawczych w kręgach terenowych oraz przyjął uchwałę o powołaniu pełnomocników Przewodniczącego Stowarzyszenia dla poszczególnych kręgów terenowych.
Wysłuchano także informacji Komendantki Chorągwi o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi i w Związku.

28 listopad 2016

W dniu 28 listopada 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się ostatnie w tej kadencji – XIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
W trakcie posiedzenia zebrani wysoko ocenili organizacje i przebieg konferencji naukowej „60 rocznica reaktywowania ZHP”, zapoznali się ze stanem przygotowań do IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2016 roku, wysłuchali informacji dh Komendantki Chorągwi o aktualnych sprawach ważnych dla Chorągwi Śląskiej.
W sprawach różnych wspomniano zmarłego członka Stowarzyszenia – Dh Zygmunta Kalisza.

26 września 2016

X odbyło się w dniu 26 września 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Przewodniczący Kręgów Terenowych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia oraz goście, m.in. Komendantka Chorągwi Śląskiej dh hm Anna Peterko i Zastępca , Komendant Ośrodka Harcerskiego dh hm Andrzej Lichota.
Zebrani dyskutowali o stanie przygotowań do konferencji instruktorskiej „60 rocznica reaktywowania ZHP”, o przebiegu zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów terenowych, o przygotowaniach do Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia, a ponadto wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej o przebiegu Harcerskiej Akcji Letniej Chorągwi Śląskiej i o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi.
W sprawach różnych powrócono do zagadnień związanych funkcjonowaniem biura Stowarzyszenia oraz strony internetowej.

13 czerwca 2016

W dniu 13 czerwca 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się XI posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, Przewodniczący Kręgów Terenowych oraz zaproszeni goście.
Realizując program posiedzenia zebrani zapoznali się z:
1. Stanem przygotowań do konferencji instruktorskiej „60 rocznica reaktywowania ZHP”,
2. Przygotowaniem zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów terenowych,
3. Stanem przygotowań do Zjazdu Sprawozdawczo –Wyborczego Stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2016 roku.
Ponadto wysłuchano informacji o powołaniu Kręgu Terenowego Stowarzyszenia w Gliwicach
i poczynionych staraniach w sprawie powołania takiego kręgu w Częstochowie, a także o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi Śląskiej ZHP i przygotowaniach do akcji letniej.
W sprawach różnych poinformowano o nowej siedzibie Stowarzyszenia i pracach nad stroną internetową.
Zarząd przyjął 2 uchwały:
– w sprawie powołania Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj w Gliwicach,
– w sprawie dofinansowania letniego wypoczynku dzieci z rodzin o niskich dochodach

21 marca 2016

W dniu 21 marca 2016 roku odbyło się X posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczący Kręgów Terenowych oraz zaproszeni goście, w tym Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko.
W trakcie posiedzenia zarządu omówiono :
1. Przygotowania do konferencji instruktorskiej „60 – lecie reaktywowania ZHP. Przyjęto m.in. następujące ustalenia:

    – konieczne jest opracowanie  dotyczące tematu konferencji, w tym ustalenie nazwisk osób, które pamiętają tamte wydarzenia, bądź w tych wydarzeniach uczestniczyli,
    – konferencja powinna obyć się jesienią, 22 października lub 5 listopada,
    – należy podjąć współprace ze środowiskami naukowymi – Uniwersytetem Śląskim, Biblioteką Śląską,
    – prelegenci powinni przygotować 10 , 15 – to minutowe referaty, które następnie mogły by być wydane w formie biuletynu lub innego wydawnictwa
po konferencyjnego.

2. Omówiono temat składek członkowskich wpłacanych przez Kręgi terenowe na rzecz Stowarzyszenia.
3. Przyjęto ustalenia związane z organizacja IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia. W tym zakresie Zarząd przyjął 4 uchwały:
     –  Uchwała nr 1/X/2016 w sprawie powołania pełnomocników Zarządu na Walne Zebrania Członków Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj”,
     – Uchwała nr 2/X/2016 w sprawie zwołania IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
     – Uchwała nr 3/X/2016 w sprawie powołania zespołu do przygotowania IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego
„Czuwaj”,
     – Uchwała nr 4?X?2016 w sprawie terminarza zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów terenowych SRH „Czuwaj”.

Wszystkie uchwały przyjęte zostały 7 głosami obecnych członków Zarządu, bez głosów sprzeciwu wstrzymujących się.
4. Zebrani wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi
5. W sprawach różnych przedstawiona została informacja o pracach związanych z organizacja strony internetowej i o zakończeniu procesu rejestracji Statutu.

9 listopada 2015

IX posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” odbyło się w dniu 9 listopada 2015 roku. Członkowie Zarządu oraz uczestniczący w posiedzeniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego , Przewodniczący Kręgów Terenowych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście
– w
ysłuchali informacji o przebiegu instruktorskiego spotkania z okazji 50-lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Rodło”,
– zapoznali się ze zmianami w Statucie, których wykonanie nakazał Sąd Rejonowy w Katowicach,
– informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP o aktualnej sytuacji w Chorągwi.
Zarząd Przyjął porządek obrad Zjazdu sprawozdawczego SRH „Czuwaj” w dniu 12 grudnia 2015 roku oraz 4 uchwały:
– Uchwałę nr 1/ IX / 2015 w sprawie przyjęcia proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia,
– Uchwałę nr 2/ IX / 2015 w sprawie przeznaczenia środków na zapomogi dla członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji materialnej,
– Uchwalę nr 3/ IX / 2015 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody dla zwycięskich hufców we współzawodnictwie w roku 2015,
– Uchwałę nr 4/ IX / 2015 w sprawie zwiększenia środków na dofinansowanie akcji letniej.
Uczestnicy posiedzenia żywo dyskutowali o podejmowanych przez Kręgi Terenowe działaniach związanych z kultywowaniem pamięci o zmarłych instruktorach, umieszczaniu na grobach zmarłych instruktorów zniczy i symboli harcerskich, konieczności sporządzenia map grobów instruktorów.
Aktywną dyskusję wywołał także temat współpracy pomiędzy hufcami ZHP i Kręgami Terenowymi Stowarzyszenia.

 

22 czerwca 2015

VIII posiedzenie odbyło się 22 czerwca 2015 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Kręgów Terenowych i zaproszeni goście zapoznali się i dyskutowali o aktualnych zadaniach Stowarzyszenia.
Zebranie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy 3 instruktorów, którzy odeszli w ostatnim miesiącu na wieczną wartę.
Realizację zagadnień programowych rozpoczęto od ponownej dyskusji nad dokumentacją, jaką zobowiązany jest prowadzić krąg terenowy. Zapoznano się także z aktualnym stanem pracy nad monografią Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie, a następnie omówiono przygotowania do imprezy poświęconej 50 – leciu Akcji Letniej „Rodło”. Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko poinformowała o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi.
W sprawach różnych Skarbnik Tadeusz Ryczek przedstawił informację o składkach wpłaconych przez kręgi terenowe w roku 2014. Wiceprzewodniczący Czesław Surma zwrócił uwagę przewodniczących kręgów terenowych na konieczność rozstrzygnięcia długości kadencji aktualnych władz kręgów, tak by ujednolicić termin zebrań sprawozdawczo – wyborczych w tym samym roku w całych Stowarzyszeniu. Druhna Krystyna Karczewska przekazał prośbę autora publikacji „Harcmistrzynie i Harcmistrzowie” dh Stanisława Puchały o nadsyłanie not biograficznych instruktorów w celu uzupełnienia następnego wydania tego leksykonu. Dh hm Anna Peterko poinformowała o letniej wizytacji ośrodków obozowych Chorągwi, a sekretarz Stowarzyszenia – dh Ela Tabacka o wystawie „Była taka drużyna” Muzeum Miejskim w Zabrzu oraz o problemach technicznych strony internetowej Stowarzyszenia. Dh Ryszard Zawisz prosił o wsparcie wydania książki „Harcerze śląscy w okresie 1939 – 1945” autorstwa Jerzego Iskały. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia poinformował o jesiennej lustracji kręgów terenowych. 
Zarząd przyjął 4 uchwały:
–  w sprawie zatwierdzenia wykazu dokumentacji obowiązującej w kręgach terenowych Stowarzyszenia,
– o
 dofinansowaniu wypoczynku harcerzy z rodzin o niskich dochodach,
– o
dofinansowaniu Kręgu Seniora przy Komendzie Hufca Siemianowice,
– o
 dofinansowaniu wydania książki „Harcerze śląscy w okresie 1939 – 1945” autorstwa Jerzego Iskały.

23 marca 2015

W dniu 23 marca 2015r w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się VII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądy koleżeńskiego, Przewodniczący i Skarbnicy Kręgów Terenowych, zaproszeni goście.
Posiedzenie poświęcone było omówieniu następujących zagadnień:
Dokumentacja kręgów terenowych SRH Czuwaj.
Zebrani ustosunkowali się do proponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia zakresu dokumentacji organizacyjnej, osobowej i finansowej, do prowadzenia której zobowiązane będą kręgi terenowe. Przedstawiciele kręgów wnieśli szereg zastrzeżeń do tej propozycji i w związku z tym projekt dokumentu zwrócony został do dalszej konsultacji.
Skarbnik Stowarzyszenia przeprowadził też szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji finansowej kręgu terenowego.
Informacja Przewodniczącego zespołu do opracowania publikacji
Dh Henryk Górny – Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia i Przewodniczący zespołu do opracowania publikacji poświęconej 50 – leciu Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie poinformował szczegółowo o stanie prac nad publikacja i zgromadzonych materiałach. Zaapelował także o większa aktywność instruktorów w gromadzeniu materiałów i dokumentów oraz opracowanie wspomnień własnych związanych z Ośrodkiem Harcerskim.
Konferencja instruktorska „Udział hufców w harcerskiej akcji letniej Rodło”.
Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia przedstawił zamierzenia organizacyjne związane z przygotowaniem obchodów 50 – lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Rodło” oraz stan prac związanych z tym przedsięwzięciem.
Zebrani wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anny Peterko o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi.
W sprawach różnych poinformowano o podjętej próbie utworzenia kręgu terenowego w Tychach, o powołaniu Dh Edwarda Łokcia na funkcje kustosza zbiorów gromadzonych do Gabinetu Służby Harcerskiej, o Ciężkiej chorobie dh Edwarda Sośnierza – członka Stowarzyszenia i twórcy zespołu „Słoneczni”. Dyskutowano także o sposobie zorganizowania sposobu informowania szerokiego grona instruktorów o śmierci i pogrzebach tych, którzy odeszli na wieczna wartę.

20 października 2014

Zarząd dokonał dokonano podsumowania II pikniku instruktorskiego w Kostkowicach w dniu 30 sierpnia bieżącego roku. Piknik był jedną z imprez z okazji X-lecia SRH „Czuwaj”.
Następnie Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP – dh hm Andrzej Lichota, który poinformował o wydarzeniach w Chorągwi w okresie od czerwca do dnia posiedzenia Zarządu. Ponadto Komendant Chorągwi podziękował też Stowarzyszeniu za dobrą współpracę w okresie dwóch kadencji sprawowania funkcji.
W kolejnym punkcie posiedzenia,  omówiono porządek Walnego Zebrania Zebraniu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, który odbędzie się 13 grudnia, a w dalszej kolejności Przewodniczący Janusz Woźniak przedstawił inicjatywę członków Stowarzyszenia w sprawie opracowania monografii Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie.
Zarząd poinformowany został także o:
– udziale członków Stowarzyszenia w konferencji w dniu 11 października 2014r organizowanej przez Kształcenia Hufca Zabrze i Urząd Miasta Zabrze.
Konferencja poświęcona była 90 – leciu harcerstwa w Niemczech i na ziemiach należących w tamtym czasie do Niemiec,
– ukazaniu się książki Stanisława Puchały „ Harcmistrze i Harcmistrzowie ZHP”.
Ponadto przyjęto uchwały:
– o przyznaniu środków na zapomogi dla instruktorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
– w sprawie pomocy finansowej dla I Szczepu ZHP im Obrońców Katowic .

27 maja 2014

W dniu 27 maja 2014 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się V posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”.
W punkcie 1 omówiono przebieg imprezy z okazji X – lecia Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w dniu 5 kwietnia 2014r w budynku Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej w Katowicach. Podsumowania dokonał Przewodniczący dh Janusz Woźniak.
Z okazji X- lecia istnienia Stowarzyszenia wydany został dwupak multimedialny zawierający kalendarium wydarzeń i ok. 1500 zdjęć z okresu działania Stowarzyszenia i kręgów terenowych.
W czasie imprezy występowały dwa zespoły artystyczne: zespół młodzieżowy z Zawiercia i Krąg seniorów z Siemianowic. Tworzyły one bardzo dobrą harcerską atmosferę. Jednym z punktów programu imprezy było wręczenie laski skautowej profesorowi Janowi Malickiemu, oraz Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” i Odznak „Za zasługi dla Chorągwi Śląskiej”. Wręczono też drzeworyty sponsorom i darczyńcom Stowarzyszenia.

Następnie omówiono przygotowania do obchodów 40 – lecia operacji „Bieszczady 40”. Referującym był hm Czesław Surma. Przewidziano wyjazd do bazy obozowej Hufca Sosnowiec w miejscowości Dwerniczek w dniach 12 – 14 lipca. W wyjeździe uczestniczyć będą głownie instruktorzy kręgu Sosnowiec i Kręgu założycielskiego, łącznie ok. 80 osób. W programie przewiduje się pobyt w stanicy obozowej w Dwerniczku, zwiedzanie Muzeum przyrodniczego w Lesku oraz pobyt nad Soliną.
Z kolei przystąpiono do omówienia przebiegu i spraw organizacyjnych związanych z II Piknikiem Instruktorskim w Kostkowicach przewidzianym na dzień 30 sierpnia 2014r. Główne założenia programowe pikniku przedstawił dh hm Henryk Górny, natomiast organizacyjne dh hm Czesław Surma.
W dalszym ciągu posiedzenia Komendant Chorągwi Śląskiej hm Andrzej Lichota przedstawił informację o aktualnej sytuacji i wydarzeniach w Chorągwi.
W sprawach równych poruszono następujące tematy:
1. Realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej zgłoszonych na Walnym Zebraniu SRH „Czuwaj” w grudniu 2013 roku,
2.
Zatwierdzenie Statutu Stowarzyszenia,
3. Dh hm Ryszard Zawisz poinformował o otwarciu stałej ekspozycji Izba tradycji,
4. Dh Janusz Woźniak przypomniał o zadaniach wynikających z uchwały programowej Walnego zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego z grudnia 2012r, m.in. dot. 90 – lecia ZHP w Niemczech.
Ponadto Zarząd przyjął uchwały o powołaniu Kręgów Terenowych w Siemianowicach i w Zabrzu.

13 marca 2014

W dniu 13 marca 2014 r odbyło się kolejne – IV posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
Członkowie, Przewodniczący Kręgów Terenowych i zaproszeni goście zapoznani zostali z scenariuszem uroczystego spotkania z okazji
X – lecia Stowarzyszenia w dniu 5 kwietnia w budynku Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej 12. Omówiono też sprawy organizacyjne tego spotkania.
Komendant Chorągwi Śląskiej poinformował o ostatnich ważnych dla Chorągwi wydarzeniach. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja o uregulowaniu spraw własnościowych Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie.
Zarząd przyjął uchwałę w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na dofinansowanie dla harcerzy chóru Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu.

21 października 2013 

II posiedzenie Zarządu odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. W punkcie 1 posiedzenia omówiono stan przygotowań do obchodów X – lecia SRH „Czuwaj”. Informacje w tej sprawie przedstawił dh hm Henryka Górnego – przewodniczący zespołu opracowującego kampanie programową na X – lecie. Głos zabierali także pozostali członkowie zespołu programowego. Skupiono się na ustaleniu dat związanych z obchodami tego jubileuszu i zaawansowaniu prac nad wydawnictwem prezentującym 10 letni dorobek naszej organizacji. Następnie omówiono stan przygotowań do Walnego Zebrania zaplanowanego na 14 grudnia, program tego Zebrania i przygotowania organizacyjnego z tym związane.Wysłuchano także informacji Komendanta Chorągwi Śląskiej o wydarzeniach w Chorągwi w drugim półroczu 2013 roku.
Zarząd przyjął uchwały:
– o przeznaczeniu 2 tysięcy złotych na nagrodę dla zwycięskiego hufca dorocznym współzawodnictwie hufców za rok 2012/2013,
– o przeznaczeniu kwoty 2 tysiące złotych na zapomogi dla członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji życiowej.

 

10 czerwca 2013

28 luty 2013

To pierwsze posiedzenie Zarządu w nowej kadencji, dlatego Przewodniczący hm Janusz Woźniak przedstawił wszystkich jego uczestników.
W pierwszym punkcie podsumowano III Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze.
Realizacja programu posiedzenia rozpoczęła się od „Harmonogramu Prac Zarządu SRH „Czuwaj” na rok 2013” po uwzględnieniu wniosków z III Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego . Harmonogram omówiła Sekretarz Zarządu – dh. Elżbieta Tabacka.
Następnie Zarząd podjął temat zmian w Statucie Stowarzyszenia i powołał komisję do opracowania zmian.
Kolejny punkt obrad to przygotowania obchodów X – Lecia naszego Stowarzyszenia. Zarząd powołał zespól do o opracowania programu obchodów tego jubileuszu.
Kontynuując realizacje programu posadzenia Przewodniczący podjął temat imprez i działań, w których powinniśmy uczestniczyć jako Stowarzyszenie,
a których organizatorem głównym jest Komenda Chorągwi.
Z kolei Komendant Chorągwi hm Andrzej Lichota poinformował o najważniejszych wydarzeniach w Chorągwi:
1. sprawa Ośrodka Harcerskiego w zakresie finansowym,
2. pierwszy międzynarodowy rajd Silesia,
3. 50 Odrzański Spływ Wiosenny,
4. IV Zlot Śląskiej Chorągwi ZHP, który będzie się nazywał „Od tradycji ku nowoczesności” i jest on zorganizowany z okazji XXX – Lecia odsłonięcia Pomnika
Harcerek i Harcerzy poległych w latach 1939 – 1945 znajdującego się na katowickim Rynku.
5. Udział w dużej imprezie na terenie Parku z okazji XX – Lecia Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W sprawach bieżących m.in. hm Edward Łokieć poinformował o kolejnym Zlocie Honorowych Obywateli Miasta Frombork – uczestników Operacji 1001 Frombork.
Zarząd przyjął 4 uchwały:
nr 1 – w sprawie „Harmonogram Pracy Zarządu SRH „Czuwaj” na rok 2013”,
nr 2 – w sprawie powołania komisji do opracowania zmian w Statucie Stowarzyszenia,
nr 3 – w sprawie powołania zespołu do opracowania programu i przygotowania obchodów X – Lecia Stowarzyszenia SRH „Czuwaj”,
nr 4 – w sprawie dofinansowania imprez programowych Stowarzyszenia.

 

15 listopada 2012

Posiedzenie Zarządu odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Porządek zebrania obejmował:
– Informację o uroczystości 50 – lecia Akcji Klimczok,
– Informację Dh Komendanta Chorągwi o aktualnej sytuacji w Związku,
– Stan przygotowań do Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia w dniu 15 grudnia 2012r.
Informacje o przebiegu uroczystości 50-lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok” w sposób szczegółowy przedstawił hm Czesław Surma, a w dyskusji głoś zabrali: hm Krystyna Karczewska, hm Zbigniew Soroczan, hm Edward Łokieć, hm Jadwiga Sznajder, hm Krzysztof Witkowski. Wymienieni bardzo wysoko ocenili przygotowanie i przebieg uroczystości.
Informację Komendanta Chorągwi o aktualnej sytuacji w Związku., pod nieobecność dh Andrzeja Lichoty przedstawi dh Zastępca Komendanta Chorągwi – hm Anna Peterko, która powiedziała o:
1/ wynikach współzawodnictwa hufców,
2/ przebiegu Harcerskiej Akcji Letniej,
3/ Harcerskiej Imprezie Plenerowej,
4/ Świecie seniora,
5/ zbiórkach komend hufców,
6/ kursach instruktorskich,
7/ przygotowaniu do betlejemskiego Światła Pokoju, do uroczystości związanych ze Świętami, wigilii instruktorskiej,
8/ przygotowaniu do posiedzenia Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa,
9/ sytuacji w Hufcu Ziemi Myszkowskiej,
10 przewidzianej na przyszły rok imprezie Zlot Chorągwi Śląskiej z okazji rocznicy 30 – lecia odsłonięcia Pomnika Harcerzy na katowickim rynku.
Przewodniczący Stowarzyszenia złożył, że Stowarzyszenie ufunduje nagrodę dla zwycięskiego Hufca, która wręczona zostanie 15 grudnia na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym Stowarzyszenia.
Dalsza część posiedzenia poświęcona była przygotowaniom do zakończenia II kadencji władz Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj i Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego. Przewodniczący kręgów terenowych otrzymali komplet materiałów na Walne zebranie. Omówiono organizację, przebieg i program Walnego zebrania.

5 marca 2012

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia, a uczestniczyło w nim 8 członków Zarządu. Poświęcone było przede wszystkim przygotowaniu posiedzenia zarządu zaplanowanego na dzień 29 marca.
Uczestnicy zajęli się szczegółową analizą wdrażania zadań przyjętych w Kierunkach działania Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” na lata 2008 – 2012 i Harmonogramie prac Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” na rok 2012, oceną przygotowania do uroczystości z okazji 50 – Lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”, podziałem zadań związanych z przygotowaniem Walnego Zebrania w grudniu 2012 
i oceny rozwoju kręgów terenowych Stowarzyszenia.

9 listopada 2011

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu i zaproszeni goście, m.in. Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP dh hm Andrzej Lichota i Zastępca Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP- hm Anna Peterko.
Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Sekretarza Stowarzyszenia – dh hm Jerzego Pnioka. Hm. Janusz Woźniak zaproponował na funkcję Sekretarza Stowarzyszenia dh hm Elżbietę Tabacką- Wosińską, a Członkowie Zarządu w glosowaniu jawnym te propozycję zaakceptowali.
Z kolei Zarząd przedstawił informację o przebiegu Jubileuszu 50 – lecia Harcerskiej Akcji „Zamonit”, a następnie omówiono organizację Walnego Zebrania Członków SHR przewidzianego na 17 grudnia 2011r. Po tym przystąpiono do omówienia programu obchodów 50 – lecia Akcji „Klimczok”. Informacje o tym przedstawiła zastępca Komendanta Chorągwi – hm Anna Peterko. Uroczystość odbędzie się 6 – 7 lipca 2012r.
Następnie Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP przedstawił informacje o aktualnej sytuacji w Chorągwi tj. o : Harcerskiej Imprezie Plenerowej na terenie Parku Kultury i Wypoczynku, wyjeździe grupy instruktorów Chorągwi i SRH na zaproszenie Eurodeputowanego Jana Olbrycha uczestniczyła w spotkaniu w Brukseli, posiedzeniu Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, harcerskiej akcji letniej, udziale harcerzy w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Zasłużonego Policjanta, Harcerskiej Warcie Wędrowniczek w Górkach Wielkich, jubileuszowym spotkaniu Kręgu Instruktorów Jaworza, Zlocie Jamboree, capstrzyku pod Wieżą Spadochronowa z udziałem Prezydenta RP i jego małżonki, kampanii sprawozdawczo-wyborczej w hufcach, II Świecie Seniora, 100 – leciu Harcerstwa na Ziemi Częstochowskiej oraz przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbędzie się 11 grudnia.
W sprawach bieżących: hm Marek Kański poformował o utworzeniu Kręgu Terenowego w Dąbrowie Górniczej, a przewodniczący kręgów terenowych o przebiegu akcji „Płomyk pamięci”.
Przyjęto uchwały :
– wsparciu finansowym wydania monografii Kręgu przy Akademii Medycznej.
– zapomogach dla członków Stowarzyszenia w związku ze Świętami Bożego Narodzenia.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały wnoszonej na Walne Zebranie dotyczącej wydłużenia kadencji władz do grudnia przyszłego roku.

8 czerwca 2011

Najważniejszym punktem posiedzenia Zarządu był stan przygotowań do Jubileuszu 50–lecia Harcerskiej Akcji „Zamonit”, dlatego w posiedzeniu oprócz członków Zarządu, przewodniczących Kręgów terenowych, przewodniczących organów statutowych Stowarzyszenia, Komendanta Chorągwi Ślaskiej ZHP, uczestniczyli także przedstawiciele hufców – współorganizatorów jubileuszu. O stanie przygotowań informowali: hm Czesław Surma ( organizacja Zlotu),hm Henryk Górny ( program jubileuszu).
W dalszej części posiedzenia Zarządu Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP dh hm Andrzej Lichota poinformował o aktualnej sytuacji w ZHP i w Chorągwi: tj. Inauguracji obchodów 100 – lecia ZHP w Zagłębiu gdzie odbyła się w Dąbrowie Górniczej z udziałem władz wojewódzkich i samorządowych. Przybyła także Pani Anna Komorowska, unieważnieniu Uchwały Rady Naczelnej ZHP – dotyczącej wpłaty przez instruktorów kwoty 80 złotych na pokrycie zadłużenia Związku, harcerskiej akcji letniej w roku 2011 ( 86 placówek akcji letniej, ok. 5 tys. osób. Uczestników), przy czym Komenda Chorągwi po raz kolejny nie otrzymała żadnego wsparcia finansowego a akcję Letnią z Kuratorium Oświaty, a ofert ośrodków harcerskich zgłaszane dla organizacji wypoczynku dla dzieci z MOPS są odrzucane.

 

8 listopada 2010

Członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie dokonali oceny przebiegu trzech imprez, w których uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia w bieżącym roku:
a/ Zlot Zasłużonych dla Bieszczad z okazji 35 rocznicy „Operacji Bieszczady 40”,
b/ jubileuszowy Zlot ZHP „Kraków 2010”,
c/ kominek Kręgu Rybnik w ramach obchodów 100–lecia ZHP”.
Następnie wysłuchali informacji o przygotowaniach do Jubileuszu 50 lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit” 2011. Powołane zostały w związku z tym 2 zespoły: ds organizacyjnych i ds programowych zajmujące się przygotowaniem Zlotu. Ponadto powołano zespół do przygotowania monografii poświęconej Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit”.
W dalszej części zebrani wysłuchali informacji Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP o aktualnej sytuacji w Chorągwi i wynikach współzawodnictwa hufców, w tym o : imprezach plenerowych organizowanych w roku 2010 związanych ze 100-leciem ZHP, o Święcie Seniora, Harcerskiej Akcji Letniej, otwrciu Domu Zucha w Ośrodku obozowym Hufca Rybnik w Wapienicy.
Wysłuchano tez informacji o tym co dzieje się w kręgach terenowych.

 

 

11 marca 2010            

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Zebrani omówili następujące tematy:
1. informację o organizacji Zlotu zasłużonych dla Bieszczad i udziału członków Stowarzyszenia w Jubileuszowym Zlocie „Kraków 2010”;
2. Komendant Choragwi Ślaskiej ZHP przedstwił:
– informację o obchodach 100 – lecia harcerstwa w Chorągwi Śląskie,
– informacje o organizacji Święta Seniora w dniu 2 października 2010r,
– Gali Mistrzów Harcerstwa, która odbyła się 27 lutego w Domu Kultury
„Koszutka” w Katowicach,
– organizacji Dnia śląskiego podczas Jubileuszowego Zlotu „Kraków 2010”,
– ziętkowanie z okazji 60 – lecia Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku – 12 czerwca 2010.
3. Wysłuchano informacji o działaniach Kręgów Terenowych Stowarzyszenia.
4. hm Edward Łokieć przedstawił informację o Zlocie Fromborczyków
i uroczystościach w tym miecie w dniach 28030 maja,

 

 21 października 2009

Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Porządek posiedzenia przewidywał następujące zagadnienia:
1. Informacja Zarządu Stowarzyszenia o przebiegu Zlotu Honorowych Obywateli Fromborka z okazji 35 rocznicy zakończenia „Operacji 1001 Frombork” oraz z prac Komitetu Organizacyjnego Konkursu na wspomnienia o ZHP na Śląsku i w Zagłębiu.
2. Omówienie i przyjęcie programu Walnego Zebrania członków SRH „Czuwaj”.
3. Informacje z terenowych Kręgów Stowarzyszenia.
4. Informacja Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP o aktualnej sytuacji w Chorągwi i wynikach współzawodnictwa Hufców.
5. Sprawy bieżące.
Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP – hm Andrzej Lichota przedstawiając informacje o aktualnej sytuacji w Chorągwi i wynikach współzawodnictwa Hufców skupił się na następujących tematach:
– podsumowanie harcerskiej akcji letniej,
– spotkanie u Śląskiego Kuratora Oświaty,
– udział harcerzy w 90 –leciu powstania Policji,
– XVIII Złaz Seniorów „Harcerskie Dęby”; tutaj podkreślił duże zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia m.in. Przewodniczącego i Członków Stowarzyszenia Ruchu
Harcerskiego „Czuwaj”,
– 100 – lecie ZHP,
– Sprawa dalszego istnienia Ośrodka Harcerskiego.
W sprawach różnych odniesiono się do bieżących spraw.

23 marca 2009

 

                                 22 października 2008

Posiedzenie Zarządu odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Zarząd zajmował się:
1. założeniami do konkursu na prace o historii harcerstwa na Śląsku i w Zagłębiu;
2. koncepcja spotkania instruktorów – uczestników Akcji „1001 Frombork”;
3. organizacja walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w grudniu 2008.
Ponadto wysłuchał informacji Komendanta Chorągwi Ślaskiej ZHP o aktualnych wydarzenia
w Chorągwi i wynikach współzawodnictwa hufców.

3 czerwca 2008       

W dniu 3 czerwca 2008 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W czasie posiedzenia omówiono:
1/ 
Kierunki działania Stowarzyszenia na lata 2008-2012;
2/  Harmonogram prac Zarządu na rok 2009,
3/  Wniosek Wiceprzewodniczącego Czesława Surmy w sprawie odpowiedzialności czlonków Zarządu za realizację poszczególnych zadań;
4/  Wniosek hm Krutikowa w powołania komisji do przygotowania 40 – lecia akcji „Frombork” i Bieszczady 40.
Zarząd przyjął uchwały:
1/   o sposobie wyboru delegatów na walne zebrania,
2/   o powołaniu kręgów terenowych w Chorzowie i Pszczynie.
Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP hm Andrzej Lichota przedstawił informacje o :
a/    o efektach działań podjętych w sprawie Krzyża Harcerskiego i Lilijki,
b/    o stanie zaawansowania organizacji Europejskiego Zlotu Skautów – Silesia i zaapelował o szeroki udział członków Stowarzyszenia w dniu 9 sierpnia w realizowanym w tym dniu
programie zlotu.
W sprawach różnych m.in. zaakceptowano termin dyżurów w siedzibie Stowarzyszenia w Katowicach ul. 3-go Maja 22 w środy od godz. 14.00 – 16.00.

 

wcześniejsze posiedzenia

 

15 maja  2008

19 czerwca 2007

27 marca 2007

20 listopada 2006

29 czerwca 2006

5 kwietnia 2006

9 listopada 2005

11 września 2005

17 maja 2005

2 maja 2005

22 marca 2005

5 listopada 2004

14 maja 2004