VIII posiedzenie Zarządu SHR „Czuwaj”     25 październik 2023

Posiedzenie odbyło się  w centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach. Przewodniczył dh hm Janusz Woźniak – Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia.
Obecnych było 6 członków Zarządu. Do udziału zaproszona została także hm Anna Peterko, która jako pełnomocnik Zarządu koordynowała będzie opracowanie wydawnictwa okolicznościowego z okazji XX Lecia SRH „Czuwaj”.

Zarząd omawiał następujące zagadnienia:

 • Podsumowanie XIV Zlotu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP z okazji 60-lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”.
 • Omówienie programu XX Zjazdu Sprawozdawczego SRH „Czuwaj” w dniu 9 grudnia 2023r.
 • Omówienie programu obchodów XX lecia SRH „Czuwaj”.
 • Inne sprawy organizacyjne Stowarzyszenia – zabezpieczenie własności niematerialnej Stowarzyszenia.

VII posiedzenie Zarządu SHR „Czuwaj”     21 czerwiec 2023

          VII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” bieżącej kadencji w dniu 21 czerwca 2023 roku odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu: hm Janusz Woźniak – Przewodniczący Zarządu SRH, hm Andrzej Lichota – Wiceprzewodniczący Zarządu SRH, hm Czesław Surma – Wiceprzewodniczący SRH, hm Elżbieta Tabacka-Wosińska – Sekretarz Zarządu SRH i hm Jacek Filus – Członek Zarządu SRH.

Ponadto zaproszenie do udziału w posiedzeniu przyjęli: hm Marcin Różycki – Komendant Chorągwi Śląskiej ZHP, phm. Grzegorz Ociepka – Zastępca Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP ds. Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie, członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przewodniczący kręgów terenowych SRH z: Chorzowa, Knurowa, Pszczyny, Rybnika, Rydułtów, Zabrza i Zawiercia.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Zarządu SRH hm Janusz Woźniak.
Zebrani wysłuchali informacji Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi. Następnie omówione zostały zasady organizacji i program XIV Zlotu Stowarzyszenia i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej w dniu 26 sierpnia 2023 roku w Ustroniu-Lipowcu i wyróżnienia dla członków Stowarzyszenia.
Zarząd przyjął uchwałę w sprawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.
W ostatnim punkcie posiedzenia dh hm Andrzej Lichota poinformował o uroczystości patriotycznej w Udorzu w dniu 16 lipca 2023 roku.

VI posiedzenie Zarządu SHR „Czuwaj”     26 maja 2023

      VI posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj” odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach.   Z 7 członków Zarządu obecnych było 5 tj. 71 %.
Na posiedzenie Zarządu zaproszony został hm Ryszard Zawisz w związku z jego rolą w organizacji i przebiegu Zlotu w dniu 26 sierpnia 2023.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący hm Janusz Woźniak.
–   W trakcie posiedzenia najwięcej czasu poświęcono organizacji i programowi XIV Zlotu SRH Czuwaj z okazji 50-lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”. Szczegółowo omówiono założenia organizacyjne Zlotu, program imprezy, przebieg ogniska. Dh hm Surma przedstawił niezbędne ustalenia do treści pism kierowanych do przewodniczących kręgów w sprawie Zlotu i przewidywanych wyróżnień dla członków Stowarzyszenia.
–   Dodatkowo Przewodniczący Stowarzyszenia poinformował o przebiegu i wynikach spotkania z Wicemarszałek Województwa Śląskiego 6. kadencji Anną Jedynak.
–   W sprawach różnych członkowie Zarządu m. in. podpisali uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2022 i wysłuchali informacji o stanie archiwizacji akt Stowarzyszenia.

V posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”      19 kwietnia 2023 

V posiedzenie Zarządu odbyło się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach w dniu 19 kwietnia 2023 roku. Uczestniczyło 5 członków Zarządu. Omawiano następujące zagadnienia:

1/Założenia organizacyjno – programowe Zlotu z okazji 60 – lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”- dyskusja.
2/ Omówienie założeń organizacyjnych i programowych XX – lecia SRH „Czuwaj”.
Gospodarka finansowa Stowarzyszenia.
3/Funkcjonowanie strony internetowej.
4/Wstępne przedstawienie środowisk o znaczących tradycjach harcerskich, gdzie możliwie jest podjęcie działań związanych z tworzeniem kręgów terenowych Stowarzyszenia.

IV Posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”    15 marzec 2023 r

 15 marca 2023 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się IV posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Stowarzyszenia, członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, przewodniczący Kręgów Terenowych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście w tym Zastępca Komendanta Chorągwi Śląskiej dh phm. Grzegorz Ociepka.

1/ Przewodniczący Stowarzyszenia poinformował o przebiegu spotkania z Komendantem Chorągwi Śląskiej ZHP.
2/ Zastępca Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP dh phm. Grzegorz Ociepka omówił aktualne wydarzenia i plany Chorągwi.
3/ Podsumowano przebieg XIX Zjazdu Delegatów, który odbył się 10 grudnia 2022 roku.
4/ Przedstawiono zasady promocji Stowarzyszenia oraz przyjęto uchwałę o powołaniu zespołu programowego ds. promocji Stowarzyszenia w skład której weszli  hm Jacek Filus – Rzecznik prasowy SRH „Czuwaj”, hm Józefa Gaweł-Łukasz – administratorka strony internetowej i hm Czesław Polański  odpowiadający za tworzenie prezentacji medialnych i materiałów graficznych.
5/ Przedstawiono stan przygotowań do XIV Zlotu Kręgów terenowych Stowarzyszenia i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP, który odbędzie się 26 sierpnia 2023 roku na terenie ośrodka obozowego Hufca Wodzisław w Ustroniu Nierodzimiu.
6/ Rozmawiano o programie obchodów XX-lecia SRH „Czuwaj” w roku 2024.
7/ Skarbnik Stowarzyszenia przedstawił możliwość założenia kont bankowych dla kręgów terenowych SRH.
8/ Przedstawiony został problem archiwizowania dokumentów Stowarzyszenia, w tym kręgów terowych i związane z tym procedury klasyfikacji akt i archiwizacji. Obecni członkowie organów Stowarzyszenia i przewodniczący kręgów terenowych otrzymali teksty przygotowanych procedur
w celu szczegółowego zapoznania się przed przyjęciem uchwał zatwierdzających.
9/ W sprawach różnych podjęto tematy:
a/ praca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
b/ III edycja książki „Harcerski krzyż w hołdzie katowickim instruktorom”,
c/ koncert z okazji 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Tysiąclatki.

III Posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”   15 lutego 2023

15 lutego 2023 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach odbyło się III posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Zarządu. W trakcie posiedzenia:
      1/  Przewodniczący Stowarzyszenia poinformował o przebiegu spotkania z Komendantem Chorągwi Śląskiej ZHP.
      2/  Omówiono przygotowania do posiedzenia Zarządu z udziałem przewodniczących kręgów terenowych SRH „Czuwaj”
w dniu 15 marca 2023r.
      3/  Zapoznano się z zasadami funkcjonowania Strony Internetowej Stowarzyszenia, zdecydowano o powołaniu zespołu ds. promocji
Stowarzyszenia.
      4/  Rozmawiano o możliwości wyjazdu członków Stowarzyszenia do Senatu RP na zaproszenie Pani Senator Beaty Małeckiej-Libera.
      5/  Zapoznano się z koncepcją XIV Zlotu z okazji 60-lecia Harcerskiej Akcji Letniej. „Klimczok”.
      6/  Wymieniono pomysły i opinie na temat obchodów XX  lecia powstania SRH „Czuwaj”.
      7/  W sprawach różnych podniesiona została potrzeba archiwizacji dokumentów Stowarzyszenia i w związku z tym opracowania
Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz procedury archiwizacji akt.

II posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 25 stycznia 2023r    


II posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia odbyło się 25 stycznia w Centrum Organizacji
Pozarządowych w Katowicach. 
Podczas posiedzenia omówiono:
        1/  Przebieg XIX Zjazdu delegatów.
        2/  Stan przygotowania dokumentacji Zjazdu do przekazania do Krajowego Rejestru Sądowego.
        3/  Podział obowiązków i kompetencji członków Zarządu.
        4/  Zamierzenia organizacyjne związane z Zlotem Stowarzyszenia z okazji 60-lecia Harcerskiej Akcji Letniej Klimczok.
        5/  Koncepcja polityki informacyjnej i promocyjnej Stowarzyszenia.

 

XV Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 16 listopad 2022

16 listopada 2022 roku odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie XV w trwającej kadencji posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stowarzyszenia SRH „Czuwaj” – hm Janusz Woźniak. Uczestniczyli: członkowie Zarządu i zaproszeni goście – przewodniczący organów statutowych i kręgów terenowych SRH oraz Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko i Zastepca Komendantki hm Andrzej Lichota.

Posiedzenie rozpoczęło się od podsumowania XIII Zlotu Stowarzyszenia w Ogrodzieńcu
i na Krępie. Dalsza część poświęcona była przygotowaniom do XIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia. Omówiono:
– zmiany w Statucie Stowarzyszenia,
– zebrania sprawozdawczo-wyborcze w kręgach terenowych,
– materiały zjazdowe – sprawozdanie z działalności Zarządu i kręgów terenowych w kadencji 2017-2022,
propozycje programowe na kadencję 2023-2026,
– przebieg Zjazdu.

Zarząd przyjął dwie uchwały:
– o wyznaczeniu daty XIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia na dzień 10 grudnia 2022
o ustaleniu minimalnej składki członkowskiej.
Od 1 stycznia 2023 minimalna składka członkowska w SRH „Czuwaj” wynosi 5 złotych miesięcznie tj. 60 złotych rocznie. W indywidualnych przypadkach Zarząd Kręgu może wystąpić do Zarządu Stowarzyszenia o zmniejszenie kwoty składki członkowskiej dla wskazanej osoby.

XIV Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia  29 czerwca 2022

29 czerwca 2022 roku odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie XIV w trwającej kadencji posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stowarzyszenia SRH „Czuwaj” – hm Janusz Woźniak. Uczestniczyli: członkowie Zarządu i zaproszeni goście – przewodniczący organów statutowych i kręgów terenowych SRH oraz Zastępcy Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP hm Aleksandra Lechocka i hm Andrzej Lichota.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się miłym akcentem – życzeniami z okazji 90-tych urodzin Dh hm Mieczysława Brańki. Jubilatowi odczytano laudację, wręczono kwiaty i odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.

W części programowej omówiono:

 • Przygotowania do XIII Zlotu Stowarzyszenia w dniu 3 września 2022 w Ogrodzieńcu, którego myślą przewodnia będzie 60-lecie Harcerskie Akcji Letniej „Zamonit” i jubileusz Studenckiego Kręgu Instruktorskiego Ślaskiej Akademii Medycznej i praca studentów medyków na rzecz społeczeństwa powiatu zawierciańskiego, w tym prowadzenie obozów społeczno-medycznych dla dzieci ze schorzeniami.

 • Zakończenie zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kręgach terenowych i przygotowania do Zjazdu Stowarzyszenia.

 • Zastępcy Komendantki Chorągwi przedstawili informacje o Zjeździe ZHP, akcji letniej Chorągwi Ślaskiej ZHP, najbliższych imprezach: uroczystość patriotyczna w Udorzu (10.07), Ogólnopolski Złaz Seniorów ( 16-21.08), Zlot Chorągwi (24.09).

 • W sprawach różnych wskazano na potrzebę dokonania zmian w Statucie SRH „Czuwaj”.

Zarząd Stowarzyszenia przyjął uchwałę o powołaniu Zespołu statutowego do opracowania koniecznych zmian w Statucie Stowarzyszenia.

XIII Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia – 18 grudnia 2021

XIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w dniu 18 grudnia 2021 roku odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Stowarzyszenia SRH „Czuwaj” – hm Janusz Woźniak.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz zaproszeniu goście: przewodniczący kręgów terenowych Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna w pełnym składzie, Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego, hm Krzysztof Świderski oraz Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP.

Posiedzenie w pierwszej części miało charakter uroczysty – świąteczny, a w drugiej roboczy.

Najpierw nastąpiło uroczyste przekazanie przewodniczącym kręgów terenowych betlejemskiego światełka pokoju, potem życzenia i wigilijna kolacja. Świąteczna atmosfera i wigilijny obiad tradycyjnie kończyły nasze doroczne Zjazdy sprawozdawcze albo sprawozdawczo-wyborcze. W tym roku z powodu pandemii odbyło się tylko posiedzenie Zarządu. Życzeniem wszystkich było, by kolejny rok pozwolił nam wrócic do tradycji.

W części roboczej przewodniczący kręgów terenowych opowiedzieli o swojej pracy w trudnym pandemicznym czasie, o wydarzeniach w poszczególnych kręgach. Dh Skarbnik hm Tadeusz Ryczek poinformował o finansach Stowarzyszenia, zaś Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Dh hm Henryk Górny
o planowanym w roku 2022 Zlocie Stowarzyszenia z okazji 60-lecia Zamonitu i jubileuszu Kręgu Instruktorskiego Ślaskiej Akademii Medycznej. Komendantka Choragwi poinformowała o najważniejszych dla śląskich harcerzy wydarzeniach mijającego roku.

         

XII posiedzenie Zarządu – 30 czerwca 2021

W dniu 30 czerwca 2021 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się XII w trwającej kadencji posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Zarządu i 9 gości, w tym Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko oraz przewodniczący (przedstawiciele) kręgów terenowych.
Zebrani wysłuchali informacji o działaniach kręgów terenowych w okresie od początku 2020 roku do dnia posiedzenia. Odnieśli się do zadań Stowarzyszenia w czasie pandemii i po jej odwołaniu. Wysłuchali: informacji Komendantki Chorągwi o działaniach ZHP, informacji o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, pracach archiwalnych prowadzonych w biurze Stowarzyszenia, informacji o sytuacji finansowej SRH
i o szkoleniu informatycznym w zakresie komunikacji zdalnej.

Przyjęto 2 uchwały:

 1. w sprawie zwołania XIX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia
  (na podstawie przepisu – art. 10 ust. 1 f ustawy o stowarzyszeniach Zjazd zwołany będzie
  w ciągu 60 dni po odwołaniu stanu epidemii, a decyzje o zwołaniu zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów zarząd pozostawił w gestii zarządów tych kręgów);
 2. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

XI posiedzenie Zarządu – 17 sierpnia 2020

W dniu 17 sierpnia 2020 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się XI posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” bieżącej kadencji. Ze względu na utrzymujący się stan epidemii, posiedzenie miało nadzwyczajny charakter i w związku z tym w posiedzeniu uczestniczyli tylko członkowie tzw. prezydium Zarządu tj.
– Przewodniczący SRH hm Janusz Woźniak
– Wiceprzewodniczący SRH hm Henryk Górny
– Wiceprzewodniczący SRH hm Czesław Surma
– Wiceprzewodniczący SRH hm Andrzej Lichota
– Skarbnik Stowarzyszenia hm Tadeusz Ryczek
– Sekretarz Stowarzyszenia hm Elżbieta Tabacka – Wisińska.
Posiedzenie w całości całości poświęcone było sytuacji w Stowarzyszeniu w związku z stanem pandemii, a więć zagrożenia zdrowia obywateli RP, w tym członków SRH „Czuwaj”.
Zebrani w pierwszej kolejności wymienili informacje o poszczególnych kręgach terenowych, stanie zdrowia członków, podejmowanych inicjatywach i działaniach w związku z kwarantanną i po jaj zakończeniu.
Zebrani z zadowoleniem przyjęli informację, że wszyscy członkowie na dzień spotkania byli bezpieczni,
w pełni zastosowali się do apelu Przewodniczącego o wstrzymanie się od wszelkich działań w pierwszym okresie pandemii. W czerwcu kilka kręgów podjęło działalność z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.
Następną kwestią była odpowiedź na pytanie – co dalej i jak w tym roku powinna wyglądać działalność Stowarzyszenia jako całości i poszczególnych kręgów terenowych, zwłaszcza w kontekście uchwały programowej Zjazdu Sprawozdawczego z 14 grudnia 2019 roku ( uchwała nr 8). Opierając się na informacjach zebranych podczas licznych rozmów z wszystkimi członkami Zarządu oraz przewodniczącymi kręgów terenowych oraz w związku z stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. ( Dz. U. Poz. 491) oraz na podstawie komunikatów rządowych o stanie zakażeń wirusem COVID – 19, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne prezydium zaproponowało przyjęcie uchwały na mocy której:
1/ zawiesza realizację uchwały nr 8 Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszania Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” z dnia 14 grudnia 2019 roku,  tzw. uchwały programowej, a w związku z tym nie odbędą się  imprezy programowe przewidziane  na rok bieżący  na szczeblu Stowarzyszenia,  w tym Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy;
2/ realizację uchwały przenosi na rok 2021,
3/ pozostawia do decyzji zarządów kręgów kwestię bieżącej działalności kręgów organizacyjnej i programowej, jednak winna ona odbywać się zgodnie z wolą członków kręgów i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
W dyskusji zebrani analizowali możliwość przeprowadzenia Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w grudniu 2020 roku
i uznali, że nie jest to wskazane że względu na sytuację sanitarną. Podkreślali też, że wszelka aktywność kręgów winna być podejmowana zgodnie z wolą członków, powinna być oparta na rzetelnej analizie ryzyka i spełniać wszystkie wymogi sanitarne wynikające z przepisów oraz doświadczenia.
Przedmiotowa uchwała procedowana była zdalnie. Wszyscy członkowie Zarządu zapoznani zostali z jej treścią, a w dniu 24 sierpnia zdalnie głosowali za jej przyjęciem.

X posiedzenie Zarządu – 13 listopada 2019

13 listopada 2019 roku w ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się X posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia bieżącej kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządy, Przewodniczący Kręgów Terenowych oraz zaproszeni goście, m.in. Komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP hm Anna Peterko i Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi – hm Jan Piechaczek.
W pierwszym punkcie powiedzenia zebrani wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi o Zjeździe Nadzwyczajnym ZHP, wydarzeniach w Chorągwi Śląskiej w okresie od początku września, aż końca roku i w pierwszym kwartale 2020 roku.
Następnie oceniono przebieg XII Zlotu Kręgów terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i kadry instruktorskiej Śląskiej Chorągwi ZHP w dniu 17 sierpnia w Pilicy Zawierciu. W wypowiedziach uczestników posiedzenia podkreślano sprawną organizację i ciekawy program imprezy.
Dalszą część powiedzenia poświęcono przygotowaniom organizacyjnym i programowym Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszenia
w dniu 14 grudnia. Omówiono program, założenia do uchwały programowej na rok 2020 oraz proponowane zmiany w Statucie Stowarzyszenia.
Zebrani wysłuchali też informacji przewodniczących kręgów terenowych o wydarzeniach, jakie mały miejsce w kręgach w okresie od czerwca do dnia powiedzenia.
W sprawach różnych powrócono do kwestii prawidłowości rozliczeń zadań realizowanych ramach otwartych konkursów ofert i małych grantów, aktualnego funkcjonowania strony internetowej oraz zasadach korzystania przez zainteresowane kręgi z puli numerów ISBN, będących w dyspozycji Stowarzyszenia.
Ponadto zebrani prosili o informacje o planowanym na rok 2020 Ogólnopolskim Złazie Starszyzny Harcerskie, jego organizacji
i programie. Informacji tych udzielał hm Andrzej Lichota – Zastępca Komendantki Chorągwi i Wiceprzewodniczący SRH „Czuwaj”.
Zarząd przyjął uchwałę o przeznaczeniu kwoty 2400 złotych na wsparcie instruktorów w trudnej sytuacji życiowej.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący – hm Janusz Wodniak.

IX posiedzenie Zarządu – 26 czerwca 2019

W dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się IX w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Posiedzenie prowadził Przewodniczący – hm Janusz Woźniak.
Zarząd rozpatrywał następujące zagadnienia:
1/ XII Zlot Kręgów terenowych Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP w dniu
17 sierpnia w Pilica i Zawiercie,
2/ szczegółowy  program i przebieg Zlotu, ustalono sprawy organizacyjne związane z tą imprezą.
3/ omówiono udział członków Stowarzyszenia w imprezie patriotycznej w Udorzu w dniu 7 lipca 2019 roku.
4/ wysłuchał informacji o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi i Związku Harcerstwa Polskiego, którą przekazał dh hm Andrzej
Lichota,
5/ w sprawach różnych hm Czesław Surma przedstawił potrzeby zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz założenia zbliżającej się kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Stowarzyszeniu, a hm Elżbieta Tabacka omówiła zagadnienia gospodarowania środkami finansowymi pochodzącymi z grantów i problemy rozliczania grantów.
6/ Zarząd przyjął 2 uchwały:
– o wsparciu finansowym Kręgu Siemianowice,
– o przekazaniu środków finansowych na wsparcie akcji letniej harcerzy z rodzin o niskich dochodach.
Po posiedzeniu dla zainteresowanych odbyło się szkolenie z zagadnień związanych z rozliczaniem grantów.

VIII posiedzenie Zarządu – 27 marca 2019r

 VIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” odbyło się dokładnie w dniu 15 urodzin Stowarzyszenia. Zatem było uroczyście. Przybyli goście: Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko, Zastępcy –  hm Andrzej Lichota i Aleksandra Lichocka, Przewodniczący Komisji Historycznej Chorągwi- hm Jan Piechaczek. Jak zawsze w posiedzeniu uczestniczyli przewodniczący Kręgów Terenowych Stowarzyszenia oraz w pełnych składach osobowych Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Stowarzyszenia.

Był urodzinowy tort, listy gratulacyjne Naczelniczki ZHP hm Anny Nowosad i Komendantki Chorągwi Śląskiej, były wspomnienia i geneza powstania Stowarzyszenia oraz prezentacja
naszej 15-letniej działalności i dorobku.

W części roboczej Dh hm Czesław Surma przedstawił stan przygotowań do XII Zlotu Kręgów Terenowych Stowarzyszenia i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP.
Przyjęto 2 uchwały:
– uchwałę z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
– uchwałę o powołaniu Kręgu Terenowego Stowarzyszenia w Knurowie.

VII posiedzenie Zarządu – 5 listopada 2018

5 listopada 2018 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie zebrał się Zarząd Stowarzyszenia na swoim VII pojedzeniu w bieżącej kadencji. W posiedzeniu uczestniczyli też zaproszeni goście: Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko, zastępca Komendanta Chorągwi dh hm Andrzej Lichota, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SRH oraz Przewodniczący kręgów terenowych Stowarzyszenia.
Zarząd:
1/ dokonał oceny prze biegu Zlotu kręgów terenowych Stowarzyszenia i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej ZHP w dniu 1 września 2018 roku w gminie Janów na Jurze Krakowsko-Częstochowskie,
2/ przyjął założenia programowo organizacyjne Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszenia w dniu 15 grudnia 2018 roku,
3/ przyjął założenia organizacji jubileuszu XV-lecia SRH „Czuwaj”,
4/ przyjął 5 uchwał:
– w sprawie przekazania Komendzie Chorągwi Śląskiej ZHP kwoty 650 złotych,
– w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wsparcie instruktorów SRH „Czuwaj,
– w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania Polityki bezpieczeństwa danych,
– osobowych w Stowarzyszeniu Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
– w sprawie pomocy finansowej dla Kręgu Terenowego w Zawierciu.
Zebrani wysłuchali ponadto informacji:
– wysłuchał informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP o przebiegu Zjazdu i wyborze nowych władz Chorągwi,
– Sekretarza Zarządu SRH „Czuwaj” o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na działalność kręgów terenowych
i Stowarzyszenia w ramach otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych,
– Skarbnik a Zarządu SRH „Czuwaj” o grantach uzyskanych w roku 2018.

VI posiedzenie Zarządu – 11 czerwca 2018r

VI posiedzenie zarządu SRH „Czuwaj” odbyło się w poniedziałek 11 czerwca 2018 roku, jak zawsze w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz zaproszeni gości. Komendę Chorągwi reprezentował Zastępca Komendantki Chorągwi hm Andrzej Lichota.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący hm Janusz Woźniak. Przebiegało ono wg następującego porządku:
1/ Druh Andrzej Lichota opowiedział o imprezach harcerskich na terenie Chorągwi Śląskiej w okresie od kwietnia do końca maja bieżącego roku. m.in. o:
     – Rajdzie św. Jerzego, organizowanym przez Hufiec Gliwice pod patronatem Komendantki Chorągwi,
– pielgrzymce seniorów na Jasną Górę,
– ogólnopolskiej pielgrzymce Związku Harcerstwa Polskiego na Jasną Górę,
– 55 Wiosennym Spływie Odrzańskim,
– 95 –ecie Hufca Wodzisław i 95-lecie Hufca Rydułtowy;
2/ Wiceprzewodniczący SRH „Czuwaj” dh Czesław Surma omówił sprawy organizacyjne i programowe XI Zlotu kręgów terenowych Stowarzyszenia i kadry instruktorskiej Chorągwi Śląskiej.
3/ Przedstawiono plan imprez zaplanowanych do końca roku 2018, w tym:
– 8 lipca -patriotyczna impreza związana z akcją AK w Udorzu,
– 6 – 16 sierpnia Zlot ZHP w Gdańsku; dzień regionów 11.08.
– 3 września – XXXV rocznica odsłonięcia Pomnika Harcerek i Harcerzy na katowickim Rynku,
– 22 września Harcerska Impreza Plenerowa,
– 23 września Dzień Seniora,
– 25 listopada Koncert z Okazji 100-lecia ZHP;
4/ Wysłuchano informacji przewodniczących kręgów terenowych o podejmowanych działaniach w okresie od kwietnia do czerwca 2018;
5/ Uczestnikom posiedzenia przedstawione zostały podstawowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych.
6/ W sprawach różnych omówiono także stan wpłat składek członkowskich.
Zarząd przyjął uchwałę o dofinansowaniu harcerskiej akcji letniej kwotą 4000 złotych.

V posiedzenie Zarządu – 9 kwietnia 2018 roku

W dniu 9 kwietnia 2018 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
Obradom Przewodniczył dh Janusz Woźniak – Przewodniczący SRH „Czuwaj”. Uczestniczyli członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście: Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego SRH, przewodniczący kręgów terenowych SRH.
Zarząd ocenił przebieg Zjazdu Sprawozdawczego Stowarzyszenia w dniu 16 grudnia 2017 roku, zapoznał się z informacjami o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w kręgach terenowych Stowarzyszenia, omówił szczegółowo „Harmonogram Pracy Zarządu Stowarzyszenia na rok 2018”, wysłuchał informacji Komendantki Chorągwi o wydarzeniach w Chorągwi w okresie od grudnia 2017 roku do końca kwietnia roku bieżącego oraz planowanych do końca 2018 roku. Szczególne zainteresowanie zebranych wzbudzały przygotowania do Zlotu 100-lecia ZHP w Gdańsku w pierwszej Polowie sierpnia.
Zebranym przedstawione zostały informacje o stanie przygotowań do XI Zlotu kręgów Stowarzyszenia . Zlot odbędzie się w dniu
1 września 2018 roku na terenie Gminy Janów na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej. Pierwsza część Zlotu będzie odbywała się na terenie kompleksu wypoczynkowego Jurajski Gród w Pasku, gdzie odbędzie się apel, zajęcia programowe, tym m.in. zwiedzanie Parku miniatur zamków jurajskich, występy miejscowego zespołu folklorystycznego „Janowianie” o gromady zuchowej. Potem uczestnicy przemieszcza się do Ośrodka Obozowego Hufca Dabrowa Górnicza w Janowie, gdzie po posiłku rozpocznie się ognisko poświęcone 100-leciu ZHP i Niepodległości Rzeczpospolite. Zakończenie Zjazdu planowane jest na godzinę 18.00. Do tej pory patronat nad impreza potwierdzili Prezydent Miasta Dabrowa Górnicza i Wójt Gminy Janów. Ciągle jeszcze trwają uzgodnienia związane z organizacją imprezy i ich wyniki zostaną przekazane na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
W sprawach różnych Skarbnik Stowarzyszenia przedstawił bilans opłacania składek członkowskich za rok 2017.

IV posiedzenie Zarządu – 23 października 2017

W dniu 23 października 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się IV posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”. Oprócz członków Zarządu uczestniczyli w nim zaproszeni goście m.in. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczący i skarbnicy Kręgów Terenowych Stowarzyszenia.
W trakcie posiedzenia:
1/ omówiono organizację i przebieg imprez organizowanych w okresie lata: Zlotu Klimczoka w Wapienicy w sobotę 3 czerwca 2017 roku i Zlotu Zamonitu w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Podlesicach i Kostkowicach.
2/ d
yskutowano nad treścią pisma do Prezydentów i burmistrzów miast, w których działają kręgi terenowe Stowarzyszania,
3/ podjęto uchwałę o rozwiązaniu Kręgu Terenowego w Siemianowicach Śląskich. Krąg ten po utworzeniu nie podjął żadnej działalności merytorycznej,
4/ członkowie Zarządu poinformowali o wydarzeniach i imprezach w kręgach terenowych,
5/ z
ebrani wysłuchali także informacji o przebiegu Harcerskiej Akcji Letniej Chorągwi Śląskiej ZHP, wydarzeniach i imprezach u Harcerzy i o przygotowaniach do Zlotu 100 Lecia ZHP w Gdańsku w 2018 roku. Informację tę przedstawił dh hm Andrzej Lichota Zastępca Komendanta Chorągwi.
Na zakończenie posiedzenia odbyło się szkolenie na temat przygotowania oferty w publicznym konkursie na przedsięwzięcia kulturalne ogłaszane przez Prezydentów i Burmistrzów Miasta.

III posiedzenie Zarządu – 25 maja 2017

W dniu 25 maja 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się III posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”. Oprócz członków Zarządu uczestniczyli w nim zaproszeni goście m.in. Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko, przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz przewodniczący Kręgów terenowych Stowarzyszenia.
Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do udziału kręgów Stowarzyszenia w Zlocie Klimczoka – 6 czerwca 2017 roku
w Wapienicy i Zlocie Zamonitu w dniu 19 sierpnia 2017 roku w Podlesicach.
Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP poinformowała zebranych o przygotowaniach do akcji letniej, a także o innych wydarzeniach w Chorągwi Śląskiej.
W sprawach różnych członkowie Zarządu podzielili się informacjami o imprezach organizowanych przez kręgi terenowe, poruszono kwestię pozyskiwania środków finansowych oraz potrzebę przygotowania pisma do Prezydentów informującego o funkcjonowaniu kręgu terenowego Stowarzyszenia w poszczególnych miastach.
Zarząd przyjął uchwałę o dofinansowaniu kwota 4 tysiące złotych letniego wypoczynku harcerzy z rodzin o niskich dochodach.

II posiedzenie Zarządu – 6 marca 2017 rok

W dniu 6 marca 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu wybrani w dniu 10 grudnia 2016 roku i zaproszeni goście, wśród których była Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko.
Członkowie Zarządu ocenili przebieg IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia, zapoznali się z przygotowaniami organizacyjnymi najbliższych imprez : Zlotu klimczokowego w czerwcu i Zlotu zamonitowego w sierpniu.
Dyskusję zdominował projekt treści stanowiska Zarządu w sprawie uchwały IV Zjazdu Stowarzyszenia na temat umacniania tradycji harcerskich, a zwłaszcza pamięci o zmarłych instruktorach i harcerzach, naszych poprzednikach.
Zarząd zapoznał się także z przebiegiem zebrań sprawozdawczych w kręgach terenowych oraz przyjął uchwałę o powołaniu pełnomocników Przewodniczącego Stowarzyszenia dla poszczególnych kręgów terenowych.
Wysłuchano także informacji Komendantki Chorągwi o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi i w Związku.

XIII posiedzenie Zarządu 28 listopada 2016


W dniu 28 listopada 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się ostatnie w tej kadencji – XIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia.
W trakcie posiedzenia zebrani wysoko ocenili organizacje i przebieg konferencji naukowej „60 rocznica reaktywowania ZHP”, zapoznali się ze stanem przygotowań do IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2016 roku, wysłuchali informacji dh Komendantki Chorągwi o aktualnych sprawach ważnych dla Chorągwi Śląskiej.
W sprawach różnych wspomniano zmarłego członka Stowarzyszenia – Dh Zygmunta Kalisza.

XII posiedzenie Zarządu – 26 września 2016

Odbyło się w dniu 26 września 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.
W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Zarządu, Przewodniczący Kręgów Terenowych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia oraz goście, m.in. Komendantka Chorągwi Śląskiej dh hm Anna Peterko i Zastępca , Komendant Ośrodka Harcerskiego dh hm Andrzej Lichota.
Zebrani dyskutowali o stanie przygotowań do konferencji instruktorskiej „60 rocznica reaktywowania ZHP”, o przebiegu zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów terenowych, o przygotowaniach do Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia,
a ponadto wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej o przebiegu Harcerskiej Akcji Letniej Chorągwi Śląskiej i o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi.
W sprawach różnych powrócono do zagadnień związanych funkcjonowaniem biura Stowarzyszenia oraz strony internetowej.

 

XI posiedzenie Zarządu – 13 czerwca 2016

W dniu 13 czerwca 2016 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się XI posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, Przewodniczący Kręgów Terenowych oraz zaproszeni goście.
Realizując program posiedzenia zebrani zapoznali się z:
1/ Stanem przygotowań do konferencji instruktorskiej „60 rocznica reaktywowania ZHP”,
2/ Przygotowaniem zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów terenowych,
3/ Stanem przygotowań do Zjazdu Sprawozdawczo –Wyborczego Stowarzyszenia w dniu 10 grudnia 2016 roku.

Ponadto wysłuchano informacji o powołaniu Kręgu Terenowego Stowarzyszenia w Gliwicach i poczynionych staraniach w sprawie powołania takiego kręgu w Częstochowie, a także o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi Śląskiej ZHP i przygotowaniach do akcji letniej.
W sprawach różnych poinformowano o nowej siedzibie Stowarzyszenia i pracach nad strona internetową.
Zarząd przyjął 2 uchwały:
– w sprawie powołania Kręgu Terenowego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego Czuwaj w Gliwicach
– w sprawie dofinansowania letniego wypoczynku dzieci z rodzin o niskich dochodach.

X posiedzenie Zarządu – 21 marca 2016

W dniu 21 marca 2016 roku odbyło się X posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Stowarzyszenia, Przewodniczący Kręgów Terenowych oraz zaproszeni goście, w tym Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko.
W trakcie posiedzenia zarządu omówiono :
1. Przygotowania do konferencji instruktorskiej „60 – lecie reaktywowania ZHP. Przyjęto m.in. następujące ustalenia:
– konieczne jest opracowanie tez do tematu konferencji, w tym ustalenie nazwisk osób, które pamiętają tamte wydarzenia, bądź w tych
wydarzeniach uczestniczyli,
– konferencja powinna obyć się jesienią, 22 października lub 5 listopada,
– należy podjąć współprace ze środowiskami naukowymi – Uniwersytetem Śląskim, Biblioteką Śląską ,
– prelegenci powinni przygotować 10 , 15 – to minutowe referaty, które następnie mogły by być wydane w formie biuletynu lub innego
wydawnictwa pokonferencyjnego.
2. Omówiono temat składek członkowskich wpłacanych przez Kręgi terenowe na rzecz Stowarzyszenia.
3. Przyjęto ustalenia związane z organizacją IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia.
Zarząd przyjął 4 uchwały:
– Uchwała nr 1/X/2016 w sprawie powołania pełnomocników Zarządu na Walne Zebrania Członków Kręgów Terenowych SRH „Czuwaj”,
– Uchwała nr 2/X/2016 w sprawie zwołania IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
– Uchwała nr 3/X/2016 w sprawie powołania zespołu do przygotowania IV Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Stowarzyszenia Ruchu
Harcerskiego „Czuwaj”,
– Uchwała nr 4?X?2016 w sprawie terminarza zebrań sprawozdawczo – wyborczych kręgów terenowych SRH „Czuwaj”.
Wszystkie uchwały przyjęte zostały 7 głosami obecnych członków Zarządu, bez głosów sprzeciwu wstrzymujących się.
4. Zebrani wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi
5. W sprawach różnych przedstawiona została informacja o pracach związanych z organizacja strony internetowej i o zakończeniu procesu rejestracji Statutu.

IX posiedzenie Zarządu -9 listopada 2015

IX posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” odbyło się w dniu 9 listopada 2015 roku. Członkowie Zarządu oraz uczestniczący w posiedzeniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego , Przewodniczący Kręgów Terenowych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście:
1/ Wysłuchali informacji o przebiegu instruktorskiego spotkania z okazji 50-lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Rodło”,
2/ Zapoznali się ze zmianami w Statucie, których wykonanie nakazał Sąd Rejonowy w Katowicach,
3/ Wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP o aktualnej sytuacji w Chorągwi.

Zarząd Przyjął porządek obrad Zjazdu sprawozdawczego SRH „Czuwaj” w dniu 12 grudnia 2015 roku oraz 4 uchwały:
– uchwałę nr 1/ IX / 2015 w sprawie przyjęcia proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia,
– uchwałę nr 2/ IX / 2015 w sprawie przeznaczenia środków na zapomogi dla członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji materialnej,
– uchwalę nr 3/ IX / 2015 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na nagrody dla zwycięskich hufców we współzawodnictwie
w roku 2015,
– uchwałę nr 4/ IX / 2015 w sprawie zwiększenia środków na dofinansowanie akcji letniej.

Uczestnicy posiedzenia żywo dyskutowali o podejmowanych przez Kręgi Terenowe działaniach związanych z kultywowaniem pamięci
o zmarłych instruktorach, umieszczaniu na grobach zmarłych instruktorów zniczy i symboli harcerskich, konieczności sporządzenia map grobów instruktorów.
Aktywna dyskusję wywołał także temat współpracy pomiędzy hufcami ZHP i Kręgami Terenowymi Stowarzyszenia.

VIII posiedzenie Zarządu  – 22 czerwca 2015

Odbyło się 22 czerwca 2015 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, Przewodniczący Kręgów Terenowych i zaproszeni goście zapoznali się i dyskutowali o aktualnych zadaniach Stowarzyszenia.
Zebranie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy 3 instruktorów, którzy odeszli w ostatnim miesiącu na wieczną wartę.
Realizację zagadnień programowych rozpoczęto od ponownej dyskusji nad dokumentacją, jaką zobowiązany jest prowadzić krąg terenowy. Zapoznano się także z aktualnym stanem pracy nad monografią Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie, a następnie omówiono przygotowania do imprezy poświęconej 50 – leciu Akcji Letniej „Rodło”. Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko poinformowała o aktualnych wydarzeniach
w Chorągwi.

W sprawach różnych Skarbnik Tadeusz Ryczek przedstawił informację o składkach wpłaconych przez kręgi terenowe w roku 2014. Wiceprzewodniczący Czesław Surma zwrócił uwagę przewodniczących kręgów terenowych na konieczność rozstrzygnięcia długości kadencji aktualnych władz kręgów, tak by ujednolicić termin zebrań sprawozdawczo – wyborczych w tym samym roku w całych Stowarzyszeniu. Druhna Krystyna Karczewska przekazał prośbę autora publikacji „Harcmistrzynie i Harcmistrzowie” dh Stanisława Puchały o nadsyłanie not biograficznych instruktorów w celu uzupełnienia następnego wydania tego leksykonu. Dh hm Anna Peterko poinformowała o letniej wizytacji ośrodków obozowych Choragwi, a sekretarz Stowarzyszenia – dh Ela Tabacka o wystawie „Była taka drużyna” Muzeum Miejskim w Zabrzu oraz o problemach technicznych strony internetowej Stowarzyszenia. Dh Ryszard Zawisz prosił o wsparcie wydania książki „Harcerze śląscy w okresie 1939 – 1945” autorstwa Jerzego Iskały. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia poinformował o jesiennej lustracji kręgów terenowych.

Zarząd przyjął 4 uchwały:
– w sprawie zatwierdzenia wykazu dokumentacji obowiązującej w kręgach terenowych Stowarzyszenia,
– o dofinansowaniu wypoczynku harcerzy z rodzin o niskich dochodach,
– o dofinansowaniu Kręgu Seniora przy Komendzie Hufca Siemianowice,
– o
dofinansowaniu wydania książki „Harcerze śląscy w okresie 1939 – 1945” autorstwa Jerzego Iskały.

VII posiedzenie Zarządu – 23 marca 2015

W dniu 23 marca 2015r w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się VII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Sądy koleżeńskiego, Przewodniczący i Skarbnicy Kręgów Terenowych, zaproszeni goście.
Posiedzenie poświęcone było omówieniu następujących zagadnień:
Dokumentacja kręgów terenowych SRH Czuwaj.
Zebrani ustosunkowali się do proponowanego przez Zarząd Stowarzyszenia zakresu dokumentacji organizacyjnej, osobowej i finansowej, do prowadzenia której zobowiązane będą kręgi terenowe. Przedstawiciele kręgów wnieśli szereg zastrzeżeń do tej propozycji i w związku z tym projekt dokumentu zwrócony został do dalszej konsultacji.
Skarbnik Stowarzyszenia przeprowadził też szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji finansowej kręgu terenowego.
Informacja Przewodniczącego zespołu do opracowania publikacji
Dh Henryk Górny – Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia i Przewodniczący zespołu do opracowania publikacji poświęconej 50 – leciu Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie poinformował szczegółowo o stanie prac nad publikacja i zgromadzonych materiałach. Zaapelował także o większa aktywność instruktorów w gromadzeniu materiałów i dokumentów oraz opracowanie wspomnień własnych związanych z Ośrodkiem Harcerskim.
Konferencja instruktorska „Udział hufców w harcerskiej akcji letniej Rodło”.
Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia przedstawił zamierzenia organizacyjne związane z przygotowaniem obchodów 50 – lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Rodło” oraz stan prac związanych z tym przedsięwzięciem.

Zebrani wysłuchali informacji Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anny Peterko o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi.
W sprawach różnych poinformowano o podjętej próbie utworzenia kręgu terenowego w Tychach, o powołaniu Dh Edwarda Łokcia na funkcje kustosza zbiorów gromadzonych do Gabinetu Służby Harcerskiej, o Ciężkiej chorobie dh Edwarda Sośnierza – członka Stowarzyszenia i twórcy zespołu „Słoneczni”. Dyskutowano także o sposobie zorganizowania sposobu informowania szerokiego grona instruktorów o śmierci i pogrzebach tych, którzy odeszli na wieczna wartę.

VI posiedzenie Zarządu – 20 października 2014r

Zarząd dokonał dokonano podsumowania II pikniku instruktorskiego w Kostkowicach w dniu 30 sierpnia bieżącego roku. Piknik był jedną z imprez z okazji X-lecia SRH „Czuwaj”.
Następnie Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP – dh hm Andrzej Lichota, który poinformował o wydarzeniach w Chorągwi w okresie od czerwca do dnia posiedzenia Zarządu. Ponadto Komendant Chorągwi podziękował też Stowarzyszeniu za dobrą współpracę w okresie dwóch kadencji sprawowania funkcji.
Omówiono też porządek Walnego Zebrania Zebraniu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”, który odbędzie się 13 grudnia,
a w dalszej kolejności Przewodniczący Janusz Woźniak przedstawił inicjatywę członków Stowarzyszenia w sprawie opracowania monografii Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie.
Zarząd poinformowany został także o:
1/ udziale członków Stowarzyszenia w konferencji w dniu 11 października 2014r organizowanej przez Kształcenia Hufca Zabrze i Urząd Miasta Zabrze. Konferencja poświęcona była 90 – leciu harcerstwa w Niemczech i na ziemiach należących w tamtym czasie do Niemiec,
2/ ukazaniu się książki Stanisława Puchały „ Harcmistrze i Harcmistrzowie ZHP”.
Ponadto przyjęto uchwały:
– o przyznaniu środków na zapomogi dla instruktorów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
– w sprawie pomocy finansowej dla I Szczepu ZHP im Obrońców Katowic .

V posiedzenie Zarządu – 27 maja 2014

W dniu 27 maja 2014 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyło się V posiedzenie Zarządu SRH „Czuwaj”.
         W punkcie 1 omówiono przebieg imprezy z okazji X – lecia Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w dniu 5 kwietnia 2014r
w budynku Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej w Katowicach. 
Podsumowania dokonał Przewodniczący dh Janusz Woźniak. Podkreślił, że impreza odbiła się szerokim echem . Przed imprezą i później ukazały się materiały w Dzienniku Zachodnim
i Telewizji oraz w Polskim Radiu. Do Stowarzyszenia wpłynęły liczne gratulacje. Przy współpracy z Ośrodkiem Harcerskim przygotowana została wystawa poświęcona dorobkowi Stowarzyszenia w okresie 10 lat istnienia i przypominała najważniejsze wydarzenia z tego okresu. Na koniec imprezy odsłonięta została tablica upamiętniająca funkcjonowanie w gmachu Biblioteki Śląskiej w latach 1935 – 1939 Komendy Śląskiej Chorągwi ZHP. Fundatorem tablicy jest członek naszego Stowarzyszenia – hm Andrzej Korzuch. Odsłonięcia dokonał Wicemarszałek Chęciński, a laudację wygłosił dh hm Krzysztof Witkowski.
Z okazji X- lecia istnienia Stowarzyszenia wydany został dwupak multimedialny zawierający kalendarium wydarzeń i ok. 1500 zdjęć
z okresu działania Stowarzyszenia i kręgów terenowych.
W czasie imprezy występowały dwa zespoły artystyczne: zespół młodzieżowy z Zawiercia i Krąg seniorów z Siemianowic. Tworzyły one bardzo dobrą harcerską atmosferę. Wystąpienia poszczególnych osób, także gości, miały bardzo naturalny spontaniczny charakter.
Jednym z punktów programu imprezy było wręczenie laski skautowej profesorowi Janowi Malickiemu, oraz Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” i Odznak „Za zasługi dla Chorągwi Śląskiej”. Wręczono też drzeworyty sponsorom i darczyńcom Stowarzyszenia.
          Następnie omówiono przygotowania do obchodów 40 – lecia operacji „Bieszczady 40”. Referującym był hm Czesław Surma. Przewidziano wyjazd do bazy obozowej Hufca Sosnowiec w miejscowości Dwerniczek w dniach 12 – 14 lipca. W wyjeździe uczestniczyć będą głownie instruktorzy kręgu Sosnowiec i Kręgu założycielskiego, łącznie ok. 80 osób. W programie przewiduje się pobyt w stanicy obozowej w Dwerniczku, zwiedzanie Muzeum przyrodniczego w Lesku oraz pobyt nad Soliną.
           Z kolei przystąpiono do omówienia przebiegu i spraw organizacyjnych związanych z II Piknikiem Instruktorskim w Kostkowicach przewidzianym na dzień 30 sierpnia 2014r. Główne założenia programowe pikniku przedstawił dh hm Henryk Górny, natomiast organizacyjne dh hm Czesław Surma.
            W dalszym ciągu posiedzenia Komendant Chorągwi Śląskiej hm Andrzej Lichota przedstawił informację o aktualnej sytuacji i wydarzeniach w Chorągwi.
             W sprawach równych poruszono następujące tematy:
1/ Realizacja wniosków Komisji Rewizyjnej zgłoszonych na Walnym Zebraniu SRH „Czuwaj” w grudniu 2013 roku,
2/
Zatwierdzenie Statutu Stowarzyszenia,
3/ Dh hm Ryszard Zawisz poinformował o otwarciu stałej ekspozycji Izba tradycji.
4/ Dh Janusz Woźniak przypomniał o zadaniach wynikających z uchwały programowej Walnego zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego z grudnia 2012r, m.in. dot. 90 – lecia ZHP w Niemczech.
Ponadto Zarząd przyjął uchwały o powołaniu Kręgów Terenowych w Siemianowicach i w Zabrzu.

13 marca 2014

W dniu 13 marca 2014 r odbyło się kolejne – IV posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie, Przewodniczący Kręgów Terenowych i zaproszeni goście zapoznani zostali z scenariuszem uroczystego spotkania z okazji 10 – lecia Stowarzyszenia w dniu 5 kwietnia w budynku Biblioteki Śląskiej przy ulicy Francuskiej 12. Omówiono też sprawy organizacyjne tego spotkania.
Komendant Chorągwi Śląskiej poinformował o ostatnich ważnych dla Chorągwi wydarzeniach. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja o uregulowaniu spraw własnościowych Ośrodka Harcerskiego w Chorzowie.

21 października 2013

III posiedzenie Zarządu odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie.
W punkcie 1 posiedzenia omówiono stan przygotowań do obchodów X – lecia SRH „Czuwaj”. Informacje w tej sprawie przedstawił dh hm Henryka Górnego – przewodniczący zespołu opracowującego kampanie programową na X – lecie. Głos zabierali także pozostali członkowie zespołu programowego. Skupiono się na ustaleniu dat związanych z obchodami tego jubileuszu i zaawansowaniu prac nad wydawnictwem prezentującym 10 letni dorobek naszej organizacji.
Następnie omówiono stan przygotowań do Walnego Zebrania zaplanowanego na 14 grudnia, program tego Zebrania i przygotowania organizacyjnego z tym związane.
Wysłuchano także informacji Komendanta Chorągwi Śląskiej o wydarzeniach w Chorągwi w drugim półroczu 2013 roku.
Zarząd przyjął uchwały:
–  nr 7 – o przeznaczeniu 2 tysięcy złotych na nagrodę dla zwycięskiego hufca dorocznym współzawodnictwie hufców za rok 2012/2013,
–  nr 8 – o przeznaczeniu kwoty 2 tysiące złotych na zapomogi dla członków Stowarzyszenia będących w trudnej sytuacji życiowej.

10 czerwca 2013

Zarząd na swoim posiedzeniu rozpatrywał następujące zagadnienia:
1/ Stan przygotowań do uroczystości obchodów X-lecia SRH,
2/ Informację Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP o aktualnej sytuacji w Związku,
3/ Informacja o działaniach kręgów terenowych SRH,
4/ Sprawy różne, w tym informacja o Zlocie Honorowych Obywateli Fromborka
Zarząd przyjął 2 uchwały:
nr 5 – o dofinansowaniu harcerskiej akcji letniej kwotą 4 tys. zł
nr 6 – 0 dofinansowaniu uroczystości XXX lecia odsłonięcia Pomnika Harcerek i Harcerzy  na katowickim Rynku kwotą 1 tys. zł .

28 luty 2013

To pierwsze posiedzenie Zarządu w nowej kadencji, dlatego Przewodniczący hm Janusz Woźniak przedstawił wszystkich jego uczestników.
W pierwszym punkcie podsumowano III Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze.
Kolejnym tematem posiedzenia był „Harmonogram Prac Zarządu SRH „Czuwaj” na rok 2013” po uwzględnieniu wniosków z III Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego . Harmonogram omówiła Sekretarz Zarządu – dh. Elżbieta Tabacka.
Następnie Zarząd podjął temat zmian w Statucie Stowarzyszenia i powołał komisję do opracowania zmian.
Kolejny punkt obrad to przygotowania obchodów X – Lecia naszego Stowarzyszenia. Zarząd powołał zespól do  opracowania programu obchodów tego jubileuszu.
Kontynuując realizacje programu posadzenia Przewodniczący podjął temat imprez i działań, w których powinniśmy uczestniczyć jako Stowarzyszenie, a których organizatorem głównym jest Komenda Chorągwi.
Z kolei Komendant Chorągwi hm Andrzej Lichota poinformował o najważniejszych wydarzeniach w Chorągwi:
1. sprawa Ośrodka Harcerskiego w zakresie finansowym,
2. pierwszy międzynarodowy rajd Silesia,
3. 50 Odrzański Spływ Wiosenny,
4. IV Zlot Śląskiej Chorągwi ZHP, który będzie się nazywał „Od tradycji ku nowoczesności” i jest on zorganizowany z okazji XXX – Lecia odsłonięcia Pomnika Harcerek i Harcerzy poległych w latach 1939 – 1945 znajdującego się na katowickim Rynku.
5. Udział w dużej imprezie na terenie Parku z okazji XX – Lecia Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W sprawach bieżących hm Edward Łokieć poinformował o kolejnym Zlocie Honorowych Obywateli Miasta Frombork – uczestników Operacji 1001 Frombork.
Zarząd przyjął 4 uchwały:
nr 1 – w sprawie „Harmonogram Pracy Zarządu SRH „Czuwaj” na rok 2013”,
nr 2 – w sprawie powołania komisji do opracowania zmian w Statucie Stowarzyszenia,
nr 3 – w sprawie powołania zespołu do opracowania programu i przygotowania obchodów X – Lecia Stowarzyszenia SRH „Czuwaj”,
nr 4 – w sprawie dofinansowania imprez programowych Stowarzyszenia.

15 listopada 2012

Posiedzenie Zarządu odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Porządek obrad był następujący:
1/ Informacja o uroczystościach 50-lecia Akcji Klimczok,
2/ Informacja Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP o aktualnej sytuacji w Związku,
3/ Stan przygotowań do Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Stowarzyszenia,
4/ Informacja o działaniach kręgów terenowych,
5/ Sprawy różne.

 

 

5 marca 2012

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia, a uczestniczyło w nim 8 członków Zarządu. Poświęcone było przede wszystkim przygotowaniu posiedzenia zarządu zaplanowanego na dzień 29 marca.
Uczestnicy zajęli się szczegółową analizą wdrażania zadań przyjętych w Kierunkach działania Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” na lata 2008 – 2012 i Harmonogramie prac Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” na rok 2012, oceną przygotowania do uroczystości z okazji 50 – Lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”, podziałem zadań związanych z przygotowaniem Walnego Zebrania w grudniu 2012 
i oceny rozwoju kręgów terenowych Stowarzyszenia.

9 listopada 2011

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu i zaproszeni goście, m.in. Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP dh hm Andrzej Lichota i Zastępca Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP- hm Anna Peterko.
Przed przystąpieniem do realizacji zaplanowanego porządku posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Sekretarza Stowarzyszenia – dh hm Jerzego Pnioka. Hm. Janusz Woźniak zaproponował na funkcję Sekretarza Stowarzyszenia dh hm Elżbietę Tabacką- Wosińską, a Członkowie Zarządu w glosowaniu jawnym te propozycję zaakceptowali.
Z kolei Zarząd przedstawił informację o przebiegu Jubileuszu 50 – lecia Harcerskiej Akcji „Zamonit”, a następnie omówiono organizację Walnego Zebrania Członków SHR przewidzianego na 17 grudnia 2011r.
Po tym przystąpiono do omówienia programu obchodów 50 – lecia Akcji „Klimczok”. Informacje o tym przedstawiła zastępca Komendanta Chorągwi – hm Anna Peterko. Uroczystość odbędzie się 6 – 7 lipca 2012r.
Z kolei Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP przedstawił informacje o aktualnej sytuacji w Chorągwi tj. o :
Harcerskiej Imprezie Plenerowej na terenie Parku Kultury i Wypoczynku, wyjeździe grupy instruktorów Chorągwi i SRH na zaproszenie Eurodeputowanego Jana Olbrycha uczestniczyła w spotkaniu w Brukseli, posiedzeniu Śląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa, harcerskiej akcji letniej, udziale harcerzy w odsłonięciu tablicy pamiątkowej Zasłużonego Policjanta, Harcerskiej Warcie Wędrowniczek w Górkach Wielkich, jubileuszowym spotkaniu Kręgu Instruktorów Jaworza, Zlocie Jamboree, capstrzyku pod Wieżą Spadochronowa z udziałem Prezydenta RP i jego małżonki, kampanii sprawozdawczo-wyborczej w hufcach, II Świecie Seniora, 100 – leciu Harcerstwa na Ziemi Częstochowskiej oraz przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbędzie się 11 grudnia.

W sprawach bieżących: hm Marek Kański poformował o utworzeniu Kręgu Terenowego w Dąbrowie Górniczej, a przewodniczący kręgów terenowych o przebiegu akcji „Płomyk pamięci”.
Przyjęto uchwały :
– wsparciu finansowym wydania monografii Kręgu przy Akademii Medycznej.
– zapomogach dla członków Stowarzyszenia w związku ze Świętami Bożego Narodzenia.
Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały wnoszonej na Walne Zebranie dotyczącej wydłużenia kadencji władz do grudnia przyszłego roku.

6 czerwca 2011

Najważniejszym punktem posiedzenia Zarządu był stan przygotowań do Jubileuszu 50–lecia Harcerskiej Akcji „Zamonit”, dlatego w posiedzeniu oprócz członków Zarządu, przewodniczących Kręgów terenowych, przewodniczących organów statutowych Stowarzyszenia, Komendanta Chorągwi Ślaskiej ZHP, uczestniczyli także przedstawiciele hufców – współorganizatorów jubileuszu. O stanie przygotowań informowali: hm Czesław Surma ( organizacja Zlotu),hm Henryk Górny ( program jubileuszu).

W dalszej części posiedzenia Zarządu Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP dh hm Andrzej Lichota poinformował o aktualnej sytuacji w ZHP i w Chorągwi: tj. Inauguracji obchodów 100 – lecia ZHP w Zagłębiu gdzie odbyła się w Dąbrowie Górniczej z udziałem władz wojewódzkich i samorządowych. Przybyła także Pani Anna Komorowska, unieważnieniu Uchwały Rady Naczelnej ZHP – dotyczącej wpłaty przez instruktorów kwoty 80 złotych na pokrycie zadłużenia Związku, harcerskiej akcji letniej w roku 2011 ( 86 placówek akcji letniej, ok. 5 tys. osób. Uczestników), przy czym Komenda Chorągwi po raz kolejny nie otrzymała żadnego wsparcia finansowego a akcję Letnią z Kuratorium Oświaty, a ofert ośrodków harcerskich zgłaszane dla organizacji wypoczynku dla dzieci z MOPS są odrzucane.

8 listopada 2010

Członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie dokonali oceny przebiegu trzech imprez, w których uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia w bieżącym roku:
a/ Zlot Zasłużonych dla Bieszczad z okazji 35 rocznicy „Operacji Bieszczady 40”,
b/ jubileuszowy Zlot ZHP „Kraków 2010”,
c/ kominek Kręgu Rybnik w ramach obchodów 100–lecia ZHP”.
Następnie wysłuchali informacji o przygotowaniach do Jubileuszu 50 lecia Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit” 2011. Powołane zostały w związku z tym 2 zespoły: ds organizacyjnych i ds programowych zajmujące się przygotowaniem Zlotu. Ponadto powołano zespół do przygotowania monografii poświęconej Harcerskiej Akcji Letniej „Zamonit”.
W dalszej części zebrani wysłuchali informacji Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP o aktualnej sytuacji w Chorągwi i wynikach współzawodnictwa hufców, w tym o : imprezach plenerowych organizowanych w roku 2010 związanych ze 100-leciem ZHP, o Święcie Seniora, Harcerskiej Akcji Letniej, otwrciu Domu Zucha w Ośrodku obozowym Hufca Rybnik w Wapienicy.
Wysłuchano tez informacji o tym co dzieje się w kręgach terenowych.

11 marca 2010

Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Omawiano następujące tematy:
1/ Zlot zasłużonych dla Bieszczad  z okazji 40-lecia Akcji „Bieszczady 40” – 9-11 lipca 2010 Dwerniczek,
2/ Udział członków Stowarzyszenia w Jubileuszowym Zlocie ZHP – Kraków 2010,
3/ Informacja Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP hm Andrzeja Lichoty o aktualnych wydarzeniach w Chorągwi.
4/ Informacja o działaniach kręgów terenowych Stowarzyszenia,
5/ Sprawy bieżące Stowarzyszenia.

 

21 października 2009

Posiedzenie odbyło się w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Porządek posiedzenia przewidywał następujące zagadnienia:
1/
Informacja Zarządu Stowarzyszenia o przebiegu Zlotu Honorowych Obywateli Fromborka z okazji 35 rocznicy zakończenia „Operacji 1001 Frombork” oraz z prac Komitetu Organizacyjnego Konkursu na wspomnienia o ZHP na Śląsku i w Zagłębiu;
2/
Omówienie i przyjęcie programu Walnego Zebrania członków SRH „Czuwaj”;
3/ I
nformacje z terenowych Kręgów Stowarzyszenia;
4/
Informacja Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP o aktualnej sytuacji w Chorągwi i wynikach współzawodnictwa
Hufców;
5/ Sprawy bieżące.

Komendant Śląskiej Chorągwi ZHP – hm Andrzej Lichota przedstawiając informacje o aktualnej sytuacji w Chorągwi
i wynikach współzawodnictwa Hufców skupił się na następujących tematach:
– podsumowanie harcerskiej akcji letniej,
– spotkanie u Śląskiego Kuratora Oświaty,
– udział harcerzy w 90 –leciu powstania Policji,
– XVIII Złaz Seniorów „Harcerskie Dęby” – tutaj podkreślił duże zaangażowanie w organizację przedsięwzięcia m.in. Przewodniczącego i Członków Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”,
– 100 – lecie ZHP,
– sprawa dalszego istnienia Ośrodka Harcerskiego.