Zjazdy

 W kalendarium Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego CZUWAJ, pojawiła się kolejna, ważna data: 10 grudnia 2022. To właśnie tego dnia, w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie, będącym także siedzibą Śląskiej Chorągwi ZHP odbył się XIX Zjazd Stowarzyszenia – oczekiwany długo, bo przez cały czas zagrożenia pandemicznego. 

Jest już około 600 członków Stowarzyszenia – instruktorów, którzy nie chcieli iść na harcerską emeryturę. Choć powstają nowe Kręgi, w nowych miejscowościach, choć dołączają nowi członkowie, mamy świadomość upływającego czasu i kruchości życia. Od początku pandemii Covid 19, odeszło na wieczną wartę wielu naszych członków. Jesteśmy ubożsi o nich. Właśnie świadomość upływającego nieustannie życia powinna nas motywować do aktywnej działalności i częstych spotkań, przekazywania wiedzy i doświadczenia.

Chorzowski Zjazd, przeprowadzony w 74-osobowej grupie delegatów wszystkich istniejących Kręgów, miał sporo pracy. Musieliśmy dokonać niezbędnych, wymuszonych zmianą przepisów prawnych, zmian w Statucie Stowarzyszenia, przyjąć sprawozdania: z działalności Stowarzyszenia
i jego organów – Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej, a także sprawozdanie finansowe.

Miłym akcentem Zjazdu była obecność naszej członkini, obecnie Senator RP, phm. Beaty Małeckiej-Libery. Mimo wielu obowiązków, jakie czekały ją tego dnia, przyjechała na chorzowskie spotkanie, by podziękować za dotychczasowa służbę – bo tak należy odczytywać nasza aktywność harcerską mimo upływu lat od zakończenia czynnej pracy instruktorskiej. Czas dla nas znalazła również Zastępczyni Komendanta Śląskiej Chorągwi ZHP, phm. Jagoda Misztela-Rakowska. Także Ją czekały tego dnia inne obowiązki – udawała się na Jasną Górę, gdzie śląscy harcerze odbierali Betlejemskie Światło Pokoju.

Liczna grupa członków Stowarzyszenia została uhonorowana odznakami Za Zasługi dla Śląskiej Chorągwi ZHP oraz listami gratulacyjnymi. Wiele wzruszeń wywołała prezentacja multimedialna prezentująca najważniejsze wydarzenia ostatnich 5 lat, przygotowana przez hm. Czesława Polańskiego – to Jego zdjęcia ze Zjazdu towarzyszą temu tekstowi.

       

         

Każdy z delegatów na Zjazd, w otrzymanych wcześniej materiałach programowych miał także założenia Programu Działania Stowarzyszenia na lata 2023-2026. Czym zatem będziemy się zajmować przez najbliższe cztery lata? Oto fragmenty Programu:
W V kadencji, tak jak dotychczas, skupimy się na pomocy harcerstwu, a przede wszystkim, Chorągwi Śląskiej imienia Harcerzy Września 1939. Na wyższy poziom należy wprowadzić współpracę z nowo wybraną Komendą Chorągwi. Takie samo zadanie stawiamy przed kręgami terenowymi we współpracy z miejscowymi hufcami. (…) By rozszerzyć możliwość oddziaływania Stowarzyszenia, musimy dążyć do powołania kręgów w nowych środowiskach. (…)
W większym stopniu należy  tworzyć warunki do rozwoju zainteresowań w zakresie kultury, aktywności fizycznej, organizacji wolnego czasu i pomocy potrzebującym. Rozwiniemy współpracę w tym zakresie z władzami i organizacjami pozarządowymi. Przeglądem dorobku i mobilności uczynimy doroczne  Zloty Stowarzyszenia.
W kadencji 2023-2026 podejmiemy ważne tematy dla harcerstwa w Chorągwi Śląskiej. W 2023 roku wysiłki programowe
i organizacyjne skupimy wokół 60. rocznicy Harcerskiej Akcji Letniej „Klimczok”.
W roku 2024 przypada 20-lecie powołania Stowarzyszenia. Podsumujemy dorobek minionych dwudziestu lat Zlotem w Katowicach i Chorzowie.
W roku 2025 proponujemy podjęcie tematu tradycji i dorobku harcerzy wodniaków w Chorągwi Śląskiej. Naturalnym miejscem Zlotu: Harcerski Ośrodek Wodny w Poraju.
By docenić i rozwijać działania ZHP na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego zorganizujemy w 2026 roku Zlot z Lasami Państwowymi.
Ważne zadania na okres całej kadencji:

 • Dokumentowanie dorobku harcerstwa i patriotycznych tradycji w ponad stuletniej historii ZHP. Oczekujemy na kolejne harcerskie publikacje.
 • Czynnie poprzemy tworzenie Muzeum Harcerstwa w Katowicach.
 • Pamiętamy o naszych poprzednikach. Rozwijajmy formy pamięci o instruktorach, którzy odeszli na „wieczną wartę”.
 • Będziemy rozwijać dobre doświadczenia współorganizowania projektów z lokalnymi  władzami samorządowymi i
  innymi
   podmiotami.
 • Ambitnym zadaniem Stowarzyszenia i każdego kręgu terenowego winno być pozyskiwanie środków na działalność od sponsorów i w konkursach ogłaszanych na zadania, które są zgodne z zapisami Statutu.
 • Założenia programowe na V kadencję mają ramowy charakter. Wypełniać ja należy zadaniami przyjmowanymi
  w harmonogramach na poszczególne lata.

Kręgom terenowym rekomendujemy „Założenia” jako punkt wyjścia do opracowania własnych programów i planów pracy.
Tę rekomendację dają Kręgom Terenowym oraz wszystkim Członkom Stowarzyszenia delegaci, którzy założenia programowe przyjęli na chorzowskim Zjeździe. O realizację Programu zabiegać będzie nowy Zarząd Stowarzyszenia, który ukonstytuował się w następującym składzie:

Janusz Woźniak – Przewodniczący

Czesław Surma – Wiceprzewodniczący

Henryk Górny – Wiceprzewodniczący

Andrzej Lichota – Wiceprzewodniczący

Elżbieta Tabacka-Wosińska – Sekretarz

Tadeusz Ryczek – Skarbnik

Jacek Filus – rzecznik prasowy

Zarząd wspierać będzie Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – hm. Stanisław Połoszczański,
Wiceprzewodniczący – hm. Wojciech Kowalczyk
Członek – hm. Natalia Bochenek.

 

         

       

       

       

 

Przed nami Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok – już 2023.
Niech ten świąteczny czas przyniesie wiele radości, niech da pokój w rodzinach, miejscach pracy, naszej Ojczyźnie i umęczonej wojną Ukrainie.
(Jacek Filus)

XVIII Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
14 grudnia 2019 rok

 

W dniu 14 grudnia 2019 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbył się XVIII Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”.

W Zjeździe uczestniczyli goście, m.in. Grzegorz Wolnik – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko, Redaktor Naczelny „Dziennika Zachodniego” Pan Marek Twaróg oraz Dyrektor Biura Posła na Sejm RP Mateusza Bochenka – Pani Joanna Szczeciak.
Zjazd Sprawozdawczy był także  podsumowaniem roku XV -lecia Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” i okazją do podziękowań i wyróżnień dla członków Stowarzyszenia oraz osób wspierających je w różny sposób. Srebrną Honorową Odznaką Za Zasługi dla Województwa Śląskiego odznaczona została dh Iwona Żurek z Kręgu Sosnowiec. Odznaki Honorowe Rady Przyjaciół Harcerstwa wręczono Romanowi Felusiowi  z Chorzowa i redaktorowi Markowi Twarogowi, a Odznakami za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej wyróżniono Kazimierza Achtelika (Krąg Zabrze), Czesława Polańskiego ( Krąg Chorzów) i Irenę Prukop (Krąg Katowice).
W dalszej części Zjazdu delegaci i goście wysłuchali sprawozdań : Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia z działalności Zarządu, Skarbnika, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia. Wszystkie sprawozdania dotyczyły działań podejmowanych w roku 2019. Ponadto delegaci udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, podjęli decyzje w sprawie zmian w § 20 i § 28 Statutu Stowarzyszenia, sposobu wybierania delegatów na Zjazdy Stowarzyszenia i przyjęli Harmonogram Pracy Zarządu na rok 2020.  Zjazd zakończono życzeniami świątecznymi i noworocznymi, opłatkiem i obiadem wigilijnym.

         

         

         

         

          

           

           

           

                                     

Harmonogram Prac Zarządu SRH „Czuwaj” do pobrania.

XVII Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”Chorzów
15 grudnia 2018 roku

W sobotę 15 grudnia 2018 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie obradował kolejny Zjazd Sprawozdawczy. Uczestniczyli w nim delegaci Kręgów Terenowych Stowarzyszenia, Członkowie kręgu założycielskiego, Zarządy Kręgów Terenowych, oraz władze statutowe Stowarzyszenia.Gośćmi Zjazdu byli Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko, oraz członkowie Komisji Rewizyjnych Kręgów Terenowych.Oprawę artystyczną Zjazdu zapewnił Krąg Seniora „Czarne diamenty” z Siemianowic.Zebraniu przewodniczył dh hm Janusz Woźniak – Przewodniczący SRH „Czuwaj”Uczestnicy Zjazdu minutą ciszy uczcili pamięć instruktorów zmarłych w roku 2018. Następnie wysłuchali sprawozdań:

 • Przewodniczącego Stowarzyszenia z działalności Zarządu za rok 2018,
 • Skarbnika Stowarzyszenia o działalności finansowej,
 • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia stanowiącego ocenę pracy Zarządu i całego Stowarzyszenia za rok 2018,
 • Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

Przedstawiono także sprawozdanie medialne dokumentujące wydarzenia mijające roku w całym Stowarzyszeniu.W dyskusji odnoszono się do zadań zrealizowanych w poszczególnych kręgach terenowych, do propozycji pozyskiwania środków finansowych na działalność. Przedstawiono ponadto zamierzenia na rok kolejny, ze szczególnym podkreśleniem jubileuszu 15-lecia powstania Stowarzyszenia. Zostały omówione szczegółowo propozycje obchodów tej rocznicy.Zjazd przyjął 8 uchwał:

 1. w sprawie jednolitej numeracji walnych zebrań Stowarzyszenia,
 2. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia,
 3. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego,
 4. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 5. w sprawie przyjęcia sprawozdania Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia,
 6. w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
 7. w sprawie powierzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i komisjom rewizyjnym kręgów terenowych Stowarzyszenia nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych,
 8. w sprawie przyjęcia Harmonogramu pracy Zarządu na rok 2019.

Tradycyjnie Zjazd zakończony został życzeniami, kręgiem, opłatkiem, świątecznymi upominkami i obiadem wigilijnym.

       

                       

 

           

         

         

Zjazd Sprawozdawczy 16 grudnia 2017 roku
W sobotę 16 grudnia w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie obradował Zjazd Sprawozdawczy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”. Uczestniczyło w nim ponad 130 osób, w tym 90 delegatów zarządy i komisje rewizyjne kręgów terenowych, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia, zaproszeni goście. Wśród nich Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Pan Andrzej Gościniak, Dyrektor Biblioteki Śląskiej prof. Jan Malicki, Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP dh hm Anna Peterko.Listy do uczestników Zjazdu skierowali : Pani Poseł Beata Małecka-Libera i Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek.Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa wyróżniono 5 członków Stowarzyszenia,
a odznaką Za zasługi dla Chorągwi Śląskiej 9.Zabrani wysłuchali sprawozdań za rok 2017: z pracy Zarządu, finansowego, z pracy Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdania poparte były prezentacją multimedialną tego co w 2017 roku działo się w Stowarzyszeniu i kręgach terenowych. Zjazd udzielił  absolutorium Zarządowi za rok 2017. Z uwaga wysłuchano Komendantki Chorągwi, która mówiła o zadaniach związanych z obchodami 100-lecia niepodległości Polski i 100-lecia powstania Związku Harcerstwa Polskiego. Podzieliła się także informacjami i uwagami o przebiegu XL Zjazdu ZHP.
Zjazd przyjął 6 uchwał, w tym o zatwierdzeniu Harmonogramu Prac Zarządu Stowarzyszenia na rok 2018.O harcerską atmosferę zadbali wszyscy uczestniczący, a zwłaszcza Krąg Seniora z Siemianowic.

         

       

     

     

     

   

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego „Czuwaj”
10 grudnia 2016
W dniu 10 grudnia 2016 roku w ośrodku harcerskim w Chorzowie obradował IV Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego„Czuwaj”.

W części roboczej dokonano wyboru protokolanta i prezydium Zjazdu, przyjęto porządek obrad i regulamin, wybrano komisje wyborczą i uchwał
i wniosków oraz podjęto uchwałę o liczebności wybieranych władz Stowarzyszenia.
Część oficjalną rozpoczęto hymnem harcerskim. Następnie przywitano gości, wśród nich Panią Poseł na Sejm RP dh Beatę Małecka –Libera, przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego, Komendantkę Chorągwi Śląskiej ZHP. 17 członków Stowarzyszenia wyróżnionych zostało odznakami wojewódzkimi – Honorowa Odznaka Zasłużony dla Województwa Śląskiego, chorągwianymi – Odznaka za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej i Odznakami Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Drzeworyty – nasze organizacyjne statuetki wręczono przedstawicielom 8 instytucji i podmiotów gospodarczych wspierających Stowarzyszenie.
Uczestnicy Zjazdu i Goście wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w kadencji 2012 – 2016.
Dyskutowano o programie działania na lata 2016 – 2020 i harmonogramie pracy Zarządu na rok 2017. Szczególna uwagę uczestnicy Zjazdu poświęcili projektowi uchwały o sposobie uczczenia instruktorów odchodzących na wieczną wartę.
Zjazd przyjął uchwały:

 • Uchwała nr 1 w sprawie liczebności organów statutowych Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 2 w sprawie upamiętnienia instruktorów, którzy odeszli na wieczną wartę
 • Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 4 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 5 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 • Uchwała nr 7 w sprawie przyjęcia programu działania Stowarzyszenia na lata 2016 – 2020
 • Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu pracy Zarządu na rok 2017

Zjazd tradycyjnie zakończany został harcerskim kręgiem, życzeniami świąteczno-noworocznymi i harcerska wigilią.
Przez cały czas towarzyszyły nam harcerskie piosenki, a potem kolędy intonowane przez członków Kręgu Seniorów „Czarne Diamenty”.

       

       

     

     

   

     

     

Zjazd Sprawozdawczy w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie
12 grudnia 2015 roku 

Zjazd rozpoczął się bardzo miłym i zaszczytnym  akcentem – Laską Skautową „Niezawodnemu Przyjacielowi” uhonorowany został Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia dh hm Henryk Górny. Wręczenia Laski dokonał dh hm Paweł Chmielewski – Zastępca Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego – gość Zjazdu.
Z kolei Pani Halina Bieda –  Radna Sejmiku Województwa  Śląskiego odznaczyła 5 instruktorów Stowarzyszenia Złotymi i Srebrnymi Odznakami Honorowymi  „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, a Komendantka Chorągwi  Śląskiej ZHP hm Anna Peterko  wyróżniła Złotymi I Srebrnymi  odznakami „Za Zasługi dla Chorągwi Śląskiej” 12 instruktorów – członków Stowarzyszenia.

W części programowej Delegaci wysłuchali sprawozdania z prac Zarządu Stowarzyszenia, uzupełnionego o wystąpienia Przewodniczących Kręgów Terenowych z informacjami i prezentacją zdjęć dorobku kręgów, sprawozdania finansowego, sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za rok 2015. Delegaci przyjęli także poprawki do Statutu Stowarzyszenia przyjętego uchwałą nr 1 Walnego Zebrania Stowarzyszenia  Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” w dniu 13 grudnia 2014 roku, a zalecane przez organ nadzorujący  tj. Prezydenta Miasta Katowice oraz nakazane postanowieniem Sądu Rejonowego  Katowice – Wschód  w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Przyjęta została także uchwała tzw. programowa tj. „Harmonogram prac Zarządu na rok 2016” określająca zadania Stowarzyszenia do realizacji
w ostatnim roku bieżącej kadencji.
Obrady Zjazdu, jak w harcerskim gronie jest w zwyczaju, przeplatane były wspólnym śpiewaniem harcerskich piosenek, czemu przewodził Krąg Instruktorski „Czarny Diament” z Siemianowic pod kierunkiem dh Mariana Cichonia.

Zjazd zakończył się tradycyjnie kręgiem, ale zaraz potem na Sali pojawili się Kolędnicy z Pszczyny z opłatami. Rozpoczęły się kolędy, świąteczno – noworoczne życzenia, a potem obiad wigilijny.

Wcześniejsze    Zjazdy

          13 grudnia 2014          Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia

          14 grudnia 2013          Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia

          15 grudnia 2012          Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia

          17 grudnia 2011           Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia

 

Blok po lewej stronie

Tutaj możesz wprowadzić tekst wyświetlany po lewej stronie. Podobny blok jest również wyświetlany po prawej stronie.

Blok środkowy

Tutaj możesz wprowadzić tekst wyświetlany po środku. Podobne bloki są wyświetlane również po lewej i prawej stronie.

Blok po prawej stronie

Tutaj możesz wprowadzić tekst wyświetlany po prawej stronie. Podobny blok jest również wyświetlany po lewej stronie.